Vyhledávání Menu

Pastorační středisko (PS AP) - Copy

PS AP naplňuje pastýřskou starost biskupa o rozvoj různých druhů apoštolátu, koordinaci a vnitřní propojení apoštolských děl v diecézi (Christus Dominus 17, CIC 394). Podporuje, rozvíjí a koordinuje pastorační práce v arcidiecézi pražské a rozvíjí kontakty a spolupráci s obdobnými pracovišti v jiných diecézích. Poskytuje rovněž konzultace, poradenství, organizuje přednášky a kurzy. Zajišťuje materiály, zajišťuje setkání pro další vzdělávání kněží, jáhnů a těch, kdo konají různé služby v církvi. Dále podporuje a koná praktickou evangelizační činnost a podílí se na formaci laiků k evangelizaci. V této spojitosti se zaměřuje na ty, kdo v církvi vůbec nebo plně nežijí, a pomáhá jim při jejich začlenění do života církve.

Podporu pastorační práce koná jednak průběžnou analýzou pastorační situace v diecézi, jednak přípravou studijních materiálů a organizováním kurzů, seminářů a školení, přípravou a distribucí materiálů určených pro potřeby farností, společenství a jednotlivců.

V čele PS AP stojí ředitel, který je podřízen biskupskému vikáři pro pastoraci. PS AP se organizačně dělí na Katechetické středisko, Centrum pro rodinu a Oddělení internetových projektů.

Katechetické středisko

Prostřednictvím Katechetického střediska biskup řídí a usměrňuje všechny katechetické činnosti v diecézi (Všeobecné direktorium pro katechezi 265). Provádí analýzu situace vzhledem k výchově ve víře. Vypracovává akční program katecheze v AP, podporuje a formuje katechety, stará se o jejich vzdělávání. Vypracovává potřebné pomůcky pro katechetickou práci (Všeobecné direktorium pro katechezi 266). Uděluje kanonické mise ke katechetické službě pro všechny katechety dětí i dospělých, kteří působí mimo školní výuku. Spolupracuje na práci katechetických organizací na úrovni biskupské konference.

Centrum pro rodinu

Centrum pro rodinu realizuje péči arcibiskupa v jeho pastýřské starostlivosti o rodiny (Familiaris consortio 73). Pečuje o přípravu a vzdělání kněží i laiků podílejících se na přípravách na manželství. Organizuje a zajišťuje výchovné, vzdělávací a formační programy pro snoubence, manžele a rodiny a k těmto účelům připravuje potřebné materiály. Zajišťuje psychologické a právní poradenství pro manžele a snoubence.

Oddělení internetových projektů

Pečuje o pastoraci a misii na internetu. Vytváří a spravuje internetové stránky www.pastorace.cz, www.vira.cz, http://help.vira.cz, www.krestanstvi.cz a www.maria.cz. Při této činnosti sleduje zvláště aktivity typické pro internetové prostředí a odpovídá na dotazy návštěvníků stránek.

23. 02. 2015