Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Počátek života a sociální nauka církve

Prostřednictvím volně přístupných přednášek a následných besed chtějí organizátoři seznamovat veřejnost s tím, jakým způsobem inspiruje křesťanství společenskou komunikaci, veřejné dění i různé kulturní a sociální projekty či koncepty. Zatímco první trojice přednášek byla spíše úvodem do tématu, čtvrtý večer zahájil téma bioetiky. Marek Orko Vácha se zamyslel nad otázkou co je vlastně lidský život, čím začíná a čím končí. Této problematice se bude věnovat i Doc. Petr Hach, který promluví na téma „Počátky lidského života pohledem lékaře-embryologa“. Dotkne se témat jako status a vlastnosti lidského embrya pohledem lékařské vědy, počátky lidského života: spolupráce matky a dítěte i rostoucí autonomie dítěte, pohled katolického lékaře na potraty a jejich prevenci, katoličtí lékaři a sociální nauka církve atd.

Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Dr. Med. h. c., (*1941) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK (dnes 1. LF UK). Na této fakultě se zabývá histologií, embryologií a lékařskou etikou. Je předsedou etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR.

Název projektu Iniciativa 17-11 (zkráceně I 17-11), v jehož rámci již vystoupili prof. Lubomír Mlčoch a biskup Václav Malý, vychází ze dvou zásadních myšlenek. Mottem pro poslání křesťanů ve světě se podle autorů projektu může stát věta z Janova evangelia – Jan 17,11: "Už nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu ..." Název má zároveň vyjádřit vděčnost za dar svobody, jenž nám byl Bohem znovu dán a který si symbolicky spojujeme s datem 17. 11. 1989.

Výchozí studijní inspirací projektu je Kompendium sociální nauky církve (česky vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008). Programovou koncepci tvoří ucelené tematické okruhy (např. bioetika, peníze a společné dobro), které budou podrobněji probrány ve třech po sobě jdoucích přednáškách. Každé čtvrtletí tedy bude mít jeden obsahový svorník. Teorie předložená v sociálních dokumentech církve bude propojena s konkrétními příklady z praxe, na něž bude kladen obzvláštní důraz. Na setkání proto budou zváni odborníci, autority či sdružení z rodinné, ekonomické, právní, politické, církevní, kulturní, ekologické, zdravotní i etické oblasti.

Přednášky a besedy jsou přístupné široké veřejnosti, zvláště pak těm, kteří se sociální tematikou a příbuznými obory zabývají. Zváni jsou studenti a vyučující sociálních, humanitních a zdravotních oborů, pracovníci neziskových a charitativních organizací, dále pak každý, kdo má zájem o věci veřejné, kdo za druhé přebírá jistý díl odpovědnosti (zaměstnavatelé, podnikatelé, státní a obecní úředníci) nebo kdo má vliv na veřejné mínění (členové spolků, sdružení a politických stran, právníci, novináři ...). Na konkrétních příkladech a konkrétními podněty má být šířeno povědomí o prosociálním rozměru křesťanské víry a křesťanského životního stylu.

Přednášky s besedou se budou konat po celý rok 2009 vždy první středu v měsíci od 19:00 v Divadle Miriam (farní sál u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00). Bližší informace na e-mailu: iniciativa1711@centrum.cz. (ap, www.farnoststrasnice.cz)

28. 04. 2009