Vyhledávání Menu

Polesí Spálené Poříčí

60346

Komplex kapitulních lesů s vrcholem Kokšína

Území

61036Polesí Spálené Poříčí zajišťuje odbornou správu lesů Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a farnosti Hořovice. Mapka zobrazuje katastrální území, v nichž se nachází lesní pozemky spravované polesím Spálené Poříčí (fialová značka).

Historie

61186První písemné zprávy o lesích Spálenopoříčska pochází ze 17. století, kdy zdejší panství bylo državou rodu Vratislavů z Mitrovic. V roce 1715 převzala od Vratislavů z Mitrovic spálenopoříčské panství hraběnka z Clary a Aldringen, Anna Polyxena, rozená des Fours, která ho později (v roce 1749) prodala Metropolitní kapitule u sv. Víta v Praze. Metropolitní kapitula na majetku hospodařila až do roku 1948, kdy byl zestátněn a správu nad ním vykonávaly státní lesy. Postupem podle zákona 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, se majetek navrací kapitule a na základě pachtovní smlouvy vykonává správu lesů Arcibiskupství pražské. (Na obrázku záhlaví vložky Desk zemských č. 1108, tj. listiny, v níž je konstituováno vlastnictví kapituly k panství Spálené Poříčí.)

Charakteristika

Polesí Spálené Poříčí tvoří západní část jižních Brd a navazuje tak na polesí Rožmitál v části východní. Hranice těchto polesí je zároveň hranicí majetkovou (arcibiskupský rožmitálský majetek - kapitulní spálenopoříčský majetek) a hranici krajskou (Středočeský - Plzeňský kraj). Vyšší partie polesí jsou značně podmáčené, v partiích nižších se nacházejí oglejené půdy. V zastoupení dřevin výrazně převažuje smrk (85 %), o zbývající procenta se dělí buk, dub, jedle, modřín, olše ad.

Zajímavosti

61187Území polesí vybízí k návštěvě (pěšky, na kole či na lyžích) především tím, že se jedná o souvislý a rozsáhlý komplex lesů, který s bezprostředně sousedícím polesím Rožmitál tvoří největší lesní celek pražské arcidiecéze. Uprostřed hlubokých lesů se nachází řada přírodních památek a rezervací, především přírodní rezervace Kokšín s 200 let starými buky a měsíčnicí vytrvalou a neméně zajímavé přírodní rezervace Chynínské buky, Fajmanovy skály (na obrázku - typický porost chudého skalního stanoviště) a Míšovské buky se svojí jedinečnou flórou a faunou.

Vize a výzvy

Vyhlášení nové chráněné krajinné oblasti v Brdech má na polesí dvojí dopad - jednak je oceněním dosavadní dobré práce zdejších lesníků a jednak jím vznikají nezanedbatelná omezení stran ochrany přírody. Hlavní výzvou proto je sladit produkční a mimoprodukční (ekologické) funkce lesa. Tomu chceme napomoci tím, že budeme co nejvíce využívat přirozené obnovy a preferovat jiné způsoby hospodaření než holosečný. Podobně jako jinde nám jde o zvýšení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin, v našem případě především jedle, buku, jilmu a olše, a o postupnou diverzifikaci struktury lesních porostů.

Kontakty

61030Sídlo polesí: Chynín 23, Čížkov, 335 63 Nové Mitrovice
Vedoucí polesí: Ing. Ondřej Klíma (ondrej.klima@apha.cz, 604 222 438, na obrázku)
Technik polesí: Ing. Daniel Graf (daniel.graf@apha.cz, 605 545 906)
Hajný lesního úseku Obora: Ing. Mirko Fládr (mirko.fladr@apha.cz, 724 524 683)
Hajný lesního úseku Chynín: Miroslav Ježek (miroslav.jezek@apha.cz, 724 524 682)
Hajný lesního úseku Hluboký: Marek Lev (marek.lev@apha.cz, 731 591 148)
Hajný lesního úseku Míšov: Martin Lev (martin.lev@apha.cz, 736 529 569)

10. 05. 2016