Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přednáška z cyklu besed "Iniciativa 17-11"

Prostřednictvím volně přístupných přednášek a následných besed chtějí organizátoři seznamovat veřejnost s tím, jakým způsobem inspiruje křesťanství společenskou komunikaci, veřejné dění i různé kulturní a sociální projekty či koncepty. První trojice přednášek je úvodem do tématu. Pozvání k první besedě 7. ledna 2009 přijal prof. Lubomír Mlčoch, který promluvil na téma „Sociální nauka církve: naděje pro člověka 21. století“.

Druhou přednášku pronese biskup Václav Malý na téma „Církev a očekávání současného světa“. Biskup Malý se bude zamýšlet nad otázkou, proč je církev víc než zájmový spolek a nepatří jen do kostela či jak svědčíme o Kristu v soukromí a jak na veřejnosti. Velmi zajímavý bude jistě jeho pohled na to, proč církev nevstupuje přímo do politiky a jak má reagovat na relativismus v otázkách ochrany života. Na březen pak přijal pozvání novinář a dlouholetý pracovník náboženské redakce Českého rozhlasu Jiří Zajíc.

Název projektu Iniciativa 17-11 (zkráceně I 17-11) vychází ze dvou zásadních myšlenek. Mottem pro poslání křesťanů ve světě se podle autorů projektu může stát věta z Janova evangelia – J 17,11: „Už nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu ...“ Název má zároveň vyjádřit vděčnost za dar svobody, jenž nám byl Bohem znovu dán a který si symbolicky spojujeme s datem 17. listopadu 1989 (17-11).

Výchozí studijní inspirací projektu je Kompendium sociální nauky církve (česky vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008). Programovou koncepci tvoří ucelené tematické okruhy (např. bioetika, peníze a společné dobro), které budou podrobněji probrány ve třech po sobě jdoucích přednáškách. Každé čtvrtletí tedy bude mít jeden obsahový svorník. Teorie předložená v sociálních dokumentech církve bude propojena s konkrétními příklady z praxe, na něž bude kladen obzvláštní důraz. Na setkání proto budou zváni odborníci, autority či sdružení z rodinné, ekonomické, právní, politické, církevní, kulturní, ekologické, zdravotní i etické oblasti.

Přednášky a besedy jsou přístupné široké veřejnosti, zvláště pak těm, kteří se sociální tematikou a příbuznými obory zabývají. Zváni jsou studenti a vyučující sociálních, humanitních a zdravotních oborů, pracovníci neziskových a charitativních organizací, dále pak každý, kdo má zájem o věci veřejné, kdo za druhé přebírá jistý díl odpovědnosti (zaměstnavatelé, podnikatelé, státní a obecní úředníci) nebo kdo má vliv na veřejné mínění (členové spolků, sdružení a politických stran, právníci, novináři ...). Na konkrétních příkladech a konkrétními podněty má být šířeno povědomí o prosociálním rozměru křesťanské víry a křesťanského životního stylu.

Přednášky s besedou se budou konat po celý rok 2009 vždy první středu v měsíci od 19 hodin v Divadle Miriam (farní sál u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, 100 00). Bližší informace na e-mailu: iniciativa1711@centrum.cz. (www.farnoststrasnice.cz, ap)

27. 01. 2009