Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Prezentace Kompendia sociální nauky církve

Knihu Kompendium sociální nauky církve představí prof. Albert-Peter Rethmann,  prof. Lubomír Mlčoch a Pavel Mareš z Karmelitánského nakladatelství. Přednáška prof. Lubomíra Mlčocha, která bude na prezentaci knihy navazovat, je nazvána "Naděje pro  člověka manipulovaného novou totalitou". Po přednášce bude následovat beseda. Akci pořádá Katolická teologická fakulta UK a Karmelitánské nakladatelství.

Kompendium sociální nauky církve (Papežská rada pro spravedlnost a mír) je celistvé a přehledné zpracování katolického sociálního učení. Tento dokument se postupně věnuje nejdůležitějším společenským oblastem jako jsou rodina, lidská práce, ekonomický a politický život společnosti, mezinárodní vztahy, ochrana životního prostředí nebo podpora míru a úloha církve ve společnosti.

Dalším tématem, kterým se toto Kompendium zabývá, jsou otázky související s demokracií a lidskými právy. Je velmi žádoucí co nejširší spoluúčast občanů na veřejném životě a pluralita v oblasti sdělovacích prostředků. Církev zde nabízí svou pomoc při řešení nejpalčivějších problémů současnosti: Kdo je člověk – shodneme se na tom? Je právo na soukromé vlastnictví neomezené? Jaká je úloha svobodného trhu? Proč chudobu vnímáme jako něco, co se nás netýká? Kde je hranice mezi ovládáním přírody a jejím drancováním?

Předpokladem míru na všech úrovních je respekt k uzavřeným dohodám a síla práva, nikoli právo silnějšího. Velmi konkrétně se dokument vyslovuje i k otázkám terorismu, práva na přiměřenou obranu nebo účinnosti ekonomických sankcí.

Adresáty Kompendia jsou zejména ti, kdo působí ve veřejném životě a pastoraci a všichni, kdo nesou za druhé odpovědnost a spoluvytvářejí veřejné mínění – politici, ekonomové, právníci, zaměstnavatelé, pracovníci médií, představitelé neziskového sektoru a další zástupci občanské společnosti. Ale samozřejmě je tato kniha přínosná pro každého křesťana, kterému nejsou lhostejné životy ostatních lidí.

 

Jakýmsi čtenářsky stravitelnějším přehledem katolické sociální nauky v malém je publikace Pozvání na cestu. Redaktor této knížečky, Jiří Zajíc, v rozhovoru pro Katolický týdeník 2008/7 říká, že Pozvání na cestu vzniklo jako jedna z aktivit týmu Centra pro sociální otázky při ČBK vedeného Lubomírem Mlčochem. Jejím smyslem je zpřístupnit Kompendium širší veřejnosti. (TS ČBK, ap)

 

Předmluva Lubomíra Mlčocha ke spisku Pozvání nacestu, který si celý můžete stáhnout zde (dokument MS Word)zde.

V této publikaci vás zveme na společnou cestu. Začínáme u otázek a výzev, které - jak se domníváme - nám všem klade přítomnost. Pokračujeme úvahami o řešení. V tom chceme důsledně „hrát otevřenou hru“: Předkládáme je z pozice v zásadě opřené o křesťanské a někdy speciálně římskokatolické křesťanství. Věříme, že je citlivě spojujeme s výsledky úvah myslitelů, kteří vycházejí i z jiných pozic, a že - společně - dojdeme k výsledkům, které nám dají naději obstát. Smysl naší práce je v prvé řadě praktický: jsme přesvědčeni, že přinášíme podněty, které mohou a mají mít své místo v našem přítomném životě, osobním – i společenském.

Snažíme se, aby nám mohl porozumět i čtenář, který není „doma“ v teologickém myšlení ani v církevním jazyku. Přesto je nám jasné, že ne vždy se nám to podařilo natolik, aby porozumění nevyžadovalo i ze strany čtenáře vlastní úsilí a trpělivost. Ono to ostatně platí univerzálně pro jakoukoliv komunikaci. V tomto případě jsou navíc překážky dvojího typu: I přes snahu o populární podání nelze pominout, že jde v podstatě v řadě kapitol o text vztahující se k odborné problematice (psychologické, sociologické, ekonomické, právní, politologické). Současně je vše neseno takovým pojetím světa, které není v běžné veřejné debatě nijak zastoupeno. Pokusili jsme se tuto mezeru aspoň částečně zaplnit úvodními kapitolami, v nichž je poskytnut hutný souhrn křesťanské antropologie a filosofie dějin.

To, co vám předkládáme, je výsledek práce týmu, který vznikl před lety pod mým vedením a který dnes tvoří David Macek, Cyril Martinek, Josef Plocek, Luděk Rychetník, Jindřich Šrajer, Jiří Šenkýř, Josef Veselý, Jiří Vymazal, Bedřich Vymětalík, Jiří Zajíc a Josef Zeman. Autoři podkladů jednotlivých kapitol jsou uvedeni v obsahu, celkovou redakci provedl Jiří Zajíc.
Základní osnovu nám pro tuto naši práci poskytlo Kompendium sociálního učení katolické církve. Překlad Prof.Ctirada Václava Pospíšila OFM připravuje Karmelitánské nakladatelství (dokument v rozsahu cca 520 stran a ceně 490,-Kč vyjde na podzim tohoto roku). Pokud četba této naší publikace vzbudí o něj zájem, budeme jenom rádi. Na druhé straně naším záměrem bylo napsat moderní úvod do tohoto „sociálního učení katolické církve“, který nic podstatného neopomine a bude přitom srozumitelný sám o sobě, bez odkazů ke Kompendiu. Zda se nám to podařilo – nechť posoudí laskavý čtenář i případný recenzent.

Zájemcům o další studium této problematiky doporučujeme
- Pokoj a dobro, List k sociálním otázkám v ČR; řada ČBK č 12, 17.listopad 2000
- Fiala, P. - Hanuš, J. - Vybíral, J. (editoři): Katolické sociální nauka a současná věda, CDK Brno + Vyšehrad Praha 2004.
- Laici v dnešním světě, studijní materiál pro delegáty Plenárního sněmu Katolické církve v ČR, Velehrad 2005 (též na internetu: http://snem.cirkev.cz/index.html?menu=427 )
- Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě. Závěrečný dokument Plenárního sněmu Katolické církve v ČR; Karmelitánské nakladatelství 2007 (též http://snem.cirkev.cz)

Mé poděkování patří všem kolegům, kteří se na přípravě textu podíleli, a především Jiřímu Zajícovi, jehož autorský a redakční podíl na závěrečné podobě Pozvání na cestu je podstatný.

S pozdravením pokoje a dobra
Váš Lubomír Mlčoch

19. 02. 2008