Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Přípravy výstavy o sv. Václavu vrcholí

Výstava si klade za cíl prostřednictvím artefaktů spojených s životem a kultem svatého Václava seznámit návštěvníky s vývojem úcty k tomuto nejznámějšímu českému světci v průběhu staletí. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost vidět drahocenná díla předních umělců, která byla po desetiletí skryta v depozitářích a která reprezentují kořeny, hloubku a šíři jedenáct set let staré svatováclavské tradice.

Celá výstava je připravena tak, že bude zajímavá nejen pro znalce, ale pro nejširší diváckou veřejnost. Na koncepci a výběru exponátů se podíleli Jan Royt, Dana Stehlíková a Vladimír Kelnar, architektonický návrh zpracoval Petr Malínský. Časovou linku vystavených děl, která začíná u těch nejstarších archeologických nálezů, se autoři rozhodli ukončit Myslbekovým návrhem pomníku na Václavském náměstí.

EXPONÁTY

Mezi více jak 70 exponáty se objeví ta nejkrásnější díla spojená s tradicí sv. Václava. K vidění bude přilba sv. Václava, jež se za vlády Boleslava II. stala základem chrámového pokladu u Sv. Víta, či Svatováclavský meč, který hrál důležitou úlohu při korunovacích českých králů. Za největší skvost lze patrně označit Palladium země České, které je legendicky spjato se sv. Václavem a jehož originál nebylo možné zhlédnout od roku 1949. Podle barokních legend darovala Palladium sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila, která ho prý dala zhotovit na radu sv. Cyrila a Metoděje. Český kníže tento kovový reliéf zachycující Pannu Marii s Kristem nosil na celý život na prsou až do svého skonu. Po jeho smrti ho podle legendy zachránil jeho věrný sluha Podiven a zakopal do země. Později byl náhodně nalezen v místech, kde dnes stojí chrám Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1648 se ho zmocnili Švédové. Darovali ho do Vídně, odkud bylo v průběhu srpna a září roku 1650 v triumfálním průvodu přeneseno do Prahy a odtud pak definitivně do Staré Boleslavi. Při slavnostním uvítání v Čechách byl reliéf oslavován jako „Palladium země České“.

Vedle artefaktů spojených fakticky či prostřednictvím legend s historickou postavou knížete Václava se však představí také umělecká díla odrážející a formulující samu úctu českého lidu k národnímu světci. Mezi první taková díla, na nichž se ukazuje, jak mohutně je sv. Václav vrostlý do našich dějin, patří např. relikviáře různých forem. Nepozoruhodnějším z nich je Relikviářová busta sv. Václava pocházejí z doby kolem roku 1487. Lebka sv. Václava totiž přišla za husitských válek o stříbrnou bustu darovanou Karlem IV., a proto dal král Vladislav Jagellonský zhotovit toto poprsí. Z pozdějších uměleckých děl stojí určitě za pozornost obraz Sv. Václav jako ochránce Prahy proti Švédům od Karla Škréty. Je možné, že obraz byl pořízen k příležitosti desetiletého výročí osvobození Nového Města ze švédského obležení.  Zajímavým obrazem je také Vera effigies sv. Václava pocházející ze zrušeného kostela sv. Václava na Malé Straně. Jde o typ obrazu zvaný „Pravá podoba“, který se konstituuje v prostředí lucemburské Prahy od 50. let 14. století.

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Výstavu v Anežském klášteře obohatí doprovodný program, který pořadatelé připravili pro ty, kdo by se chtěli o postavě sv. Václava a jeho tradici dozvědět více. Od 17. ledna do 14. února budou každou sobotu postupně otevřeny kostely sv. Václava v Praze a Staré Boleslavi. Tuto akci zakončí specielní prohlídkový den Svatováclavské kaple katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Lektorské oddělení Národní galerie spolu s Arcibiskupstvím pražským pořádá několik seminářů s odborníky a komentované prohlídky s kurátory výstavy. Přednášky pro veřejnost s dataprojekcí budou probíhat v přízemí Anežského kláštera od 15. ledna 2008 do 5. března 2009 vždy ve čtvrtek od 16.30 hodin. Počítá se také s víkendovými programy pro děti a rodiče a s programy pro školy. Bližší informace budou k dispozici na stránkách www.apha.cz nebo www.ngprague.cz. Celou výstavu potom 8. března 2009 zakončí Slavnostní nešpory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterým bude předsedat kardinál Miloslav Vlk, inspirátor celé výstavy.

KATALOG

Výstavu doplní katalog s úvodním slovem kardinála Miloslava Vlka. Ten tuto výstavu vnímá „také jako krásnou ukázku společného projektu církve a státních institucí, tedy subjektů spravujících kulturní památky nedozírného rozsahu a výjimečné hodnoty“. Výstava podle pražského arcibiskupa připomíná, jak důležité je „přijímat do svého osobního života a znovu vnášet do společnosti tolik potřebné duchovní hodnoty, bez kterých se národní a společenský život nemůže zdárně rozvíjet k dobru každého jednotlivce ani národa jako celku“. (ap)

18. 11. 2008