Vyhledávání Menu

Programy pro veřejné školy

Výukové programy pro veřejné školy

Arcibiskupství pražské nabízí řadu výukových programu určených pro veřejné školy. Cílem těchto vzdělávacích programů je prezentace témat křesťanské kulturní tradice za použití transmisivních i aktivizačních výukových metod. Obsah výukových programů je výlučně vzdělávací a osobnostně rozvíjející ve smyslu níže uvedených výstupů a učiva RVP ZV; programy nelze ztotožnit s výukou náboženství.

 Programy zpravidla vychází z průřezových témat:

-        Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů)

-          Multikulturní výchova (pomáhá žákům reflektovat vlastní socio-kulturní zázemí)

-          Osobnostní a sociální výchova (pomáhá analýze vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí)

Programy naplňují očekávané výstupy a prezentují učivo ze vzdělávacích oblastí:

-          Člověk a jeho svět (uplatňuje elementární poznatky o zvycích a práci lidí; orientace v čase a časový řád – kalendáře, letopočet; pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích)

-          Člověk a společnosti

o    Dějepis (např. nejstarší civilizace, kořeny Evropské kultury, křesťanství a středověká Evropa)

o    Výchova k občanství (např. rozmanitost kulturních projevů a kulturních tradic)

Programy pro střední školy směřují k dosažení příslušných navazujících výstupů RVP G.

Program uskutečňují lektoři s kvalifikací pedagogického pracovníka, zaměstnanci Arcibiskupství pražského – referátu církevního školství.

Během realizace programu je nutná přítomnost pedagogického pracovníka školy, který program začleňuje do své výuky.

Všechny programy jsou školám poskytovány zdarma.

Program objednávejte u kontaktní osoby:   

Mgr. Marek Pelech 

pelech@apha.cz 

tel: 220 392 199

Arcibiskupství pražské

Referát církevního školství

Hradčanské náměstí 56/16

119 02 Praha 1 – Hradčany

15. 07. 2015