Vyhledávání Menu

Provozní odbor

Úkolem Provozního odboru je zajišťovat provoz Arcibiskupského paláce (AP) po stránce technické, materiální, požárního zabezpečení a bezpečnosti vůbec, recepční služby, ostrahy, údržby a vykonávání drobných prací nezbytných pro bezproblémový chod objektu.

Provozní odbor zajišťuje bezpečnou provozuschopnost služebních motorových vozidel, používaných v arcibiskupské kurii, a ve spolupráci s ostatními odbory též administrativní agendu týkající se těchto automobilů. Vede evidenci ostatních služebních vozidel pražské arcidiecéze.

Zodpovídá rovněž za bezpečnou funkčnost jednotlivých energetických sítí, kotelen, výtahů a dalších technologických zařízení, přístrojů a vybavení.

Zabezpečuje příjem návštěv a chod telefonní centrály včetně přepojování hovorů.

Zajišťuje organizaci a průběh interních akcí v prostorách Arcibiskupského paláce, sjednává krátkodobé pronajímání nebytových prostor Arcibiskupského paláce ke konání společenských akcí a po materiálně-technické stránce zajišťuje bezproblémový průběh těchto akcí.

Úkolem Provozního odboru je zajišťovat úklid objektu a udržovat v něm pořádek, jakož i obhospodařování přilehlé zahrady.

Provozní odbor zajišťuje též technickou správu budovy v Thákurově ul. č. 3 (Arcibiskupský seminář, AS) i dalších objektů spravovaných odborem Správy majetku AP (SM AP).

V čele Provozního odboru stojí vedoucí, kterého ve smyslu kán. 470 CIC jmenuje arcibiskup pražský. Vedoucí Provozního odboru je podřízen generálnímu vikáři respektive řediteli kurie. Řídí práci odboru a zodpovídá za jeho činnost. Průběžně sleduje stav technických zařízení objektů, zajišťuje jejich kontroly a revize, zodpovídá za včasné odstraňování závad a poruch technických zařízení a přístrojů, jakož i dodržování termínů jejich kontrol a revizí v souladu s ČSN a dalšími právními předpisy.

Zodpovídá za hospodárný provoz objektů a jejich zařízení, bezpečné zajištění objektů, včetně včasného uzamykání jednotlivých částí. Obhospodařuje veškeré klíče od objektů a vede jejich evidenci.

Vedoucí Provozního odboru vydává pokyny k jízdám služebními vozidly (s výjimkou služebních vozidel arcibiskupa, generálního vikáře a biskupských vikářů, SM AP a Stavebního odboru) a zodpovídá za jejich účelné a hospodárné využívání.

Zodpovídá také celkově za bezproblémový provoz objektu AP a objektu AS, za pořádek v obou objektech a za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany při práci, jakož i zejména hygienických a potravinářských norem ve stravovacím provozu.

Provozní odbor se organizačně dělí na Správu objektu Arcibiskupský palác, Správu objektu Arcibiskupský seminář,  Oddělení provozu a Oddělení Svatý Mikuláš.

Správa objektu Arcibiskupský palác (AP)

Správa objektu Arcibiskupský palác zabezpečuje technickou správu objektu Hradčanské nám. 16.

Správa objektu Arcibiskupský seminář (AS)

Správa objektu AS zabezpečuje technickou správu objektů, zejména budovy v Thákurově ul. č. 3.

Oddělení provozu

Oddělení provozu zabezpečuje činnosti potřebné pro provoz AP.

Oddělení Svatý Mikuláš

Oddělení Svatý Mikuláš komplexně zajišťuje technický a kulturní provoz kostela sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně.

< ZPĚT

26. 02. 2015