Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Průzkum ostatků 14 pražských mučedníků přinesl své výsledky

Výzkum kosterních pozůstatků probíhal v souvislosti s beatifikací čtrnácti pražských mučedníků. Pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou byla jmenována komise pro vyzdvižení a ohledání ostatků, jejímiž členy jsou kromě dalších prof. Jan Matějka, emeritní děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, P. Petr Regalát Beneš OFM, člen konventu Panny Marie Sněžné, P. Vladimír Kelnar, konzervátor pražské arcidiecéze a antropologové Národního muzea Petr Velemínský a Vítězslav Kuželka.

Kosterní pozůstatky byly vyzvednuty a převezeny k dalšímu zkoumání do laboratoří Antropologického oddělení Národního muzea. Zde byly očištěny (roztříděny, určeny a zrentgenovány) a podrobeny komplexní antropologické analýze. Antropologové Národního muzea po důkladném zkoumání dospěli k závěrům, že zcela prokazatelně třináct lebek ze souboru patří mužským jedincům, kteří zemřeli ve sledovaném období. Na mnoha kostech se našla zranění, která odpovídají popisům úmrtí františkánů. U šesti lebek se našla perimortální zranění (vzniklá v období kolem smrti) a u dalších šesti lebek se tato zranění nedají vyloučit.

Závěry antropologického průzkumu v kontextu výsledků archeologického bádání a dobových pramenů potvrzují, že většina ostatků uložených v dřevěné schráně v kostele Panny Marie Sněžné skutečně náleží mučedníkům, františkánům zavražděným v roce 1611. Kromě jejich ostatků byly ve společné schránce nalezeny také ostatky pěti dětí. Odborníci se přiklánějí k hypotéze, že byly zabity v ten samý okamžik jako 14 pražských františkánů.

V rámci stavebních úprav kaple sv. Michala provedli pracovníci odboru archeologie Národního památkového ústavu na přelomu července a srpna 2012 v místě uložení ostatků u oltáře sv. Petra s Alkantary a v jeho bezprostředním okolí archeologický výzkum. Povedlo se jim zdokumentovat pohřební niku z roku 1677, ve které byly uloženy ostatky zabitých františkánských mnichů, a také zjistit statické poměry hrobového místa. Součástí výzkumu se stala též odborná dokumentace několika dosud neznámých renesančních náhrobků, uložených pod současným povrchem v západní části lodi kaple, které příslušely pražským měšťanům a šlechtické nobilitě 17. století.

Čtrnáct pražských mučedníků bude blahořečeno dne 13. října 2012 v 10.00 hodin při slavnostní mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Blahořečení je významnou duchovní událostí, kdy bude v osobách blahořečených vyzdvižen mimořádný příklad věrnosti víře a osobnímu poslání. Jedná se o vůbec první beatifikaci uskutečněnou v Praze (a Čechách vůbec).

Pražští mučedníci byli bratři františkáni, kteří roku 1604 obydlili trosky kláštera u Panny Marie Sněžné, začali ho renovovat a sloužit zde duchovní službou. Za doby vpádu pasovských vojsk do Čech roku 1611 byli nařčeni z kolaborace s katolickým vojskem, na masopustní úterý 15. února 1611 do jejich kláštera vtrhla pražská lůza a bratry bez milosti pobila. Již krátce po jejich smrti je lidé začali spontánně ctít jako mučedníky a jejich památka začala být slavena pravidelně nějakou formou pobožnosti. První kroky k jejich blahořečení byly učiněny již v 17. století. Proces blahořečení byl znovu zahájen v 30. letech 20. století, na 40 let byl přerušen komunistickým režimem a obnoven byl až po roce 1989. Více na www.pragamartyres.eu. (Tereza Petáková, Aleš Pištora)

04. 10. 2012