Vyhledávání Menu

Rady a komise - Copy

1.1 Biskupská rada (kán. 473, § 4 CIC)

Biskupská rada, která byla zřízena dekretem arcibiskupa pražského č. j. 73/1997 za účelem větší podpory pastorační činnosti, se skládá z generálního vikáře a všech biskupských vikářů. Je nástrojem pro koordinaci prací diecézní kurie (arcibiskupa, generálního vikáře a biskupských vikářů). Předsedá jí arcibiskup a také ji svolává. Z jednání biskupské rady se pořizuje zápis.

 

1.2 Kněžská rada (kán. 495n CIC)

Kněžská rada, ustavená dle kán. 495, § 1 CIC, je sbor kněží, kteří jsou jakoby senátem arcibiskupa, zastupujícím kněžstvo v arcidiecézi. Jako poradní orgán pomáhá kněžská rada arcibiskupovi v řízení diecéze za účelem podpory pastorační činnosti v arcidiecézi. Na rozhodovací pravomoci se podílí pouze v případech právem výslovně stanovených. Řídí se Stanovami kněžské rady.

 

1.3 Sbor poradců (kán. 502 CIC)

Členové jsou kněží jmenovaní arcibiskupem z řad kněžské rady. Sbor poradců plní úkoly stanovené právem. Arcibiskup má kanonickou povinnost projednat se Sborem poradců „věci majetkové správy, které jsou závažnější vzhledem k ekonomické situaci diecéze“. V souladu s právem potřebuje souhlas této rady k platnosti jednání povahy mimořádné majetkové správy, jejíž hranice stanovila Česká biskupská konference, a v případech výslovně uvedených obecným právem nebo stanovených v nadačních listinách (srov. kán 1277 CIC). Činnost sboru se řídí Stanovami Sboru poradců.

 

1.4 Liturgická komise

Je zřízena arcibiskupem ve smyslu Konstituce o liturgii a dalších dokumentů, aby podporovala liturgické hnutí a pomáhala arcibiskupovi v liturgicko-pastoračních otázkách. Její působnost je interdiecézní, neboť plní uvedenou funkci i pro plzeňskou diecézi. Jejími členy jsou kněží i laici obou diecézí. Spolupracuje s odborníky v liturgii, liturgické hudbě a sakrálním umění. Posuzuje vhodnost liturgických úprav, hudby i estetického ztvárnění interiérů kostelů. V předsednictví se střídají biskupové obou diecézí. Práce komise se řídí Stanovami Liturgické komise.

 

1.5 Ekonomická rada (kán.  492n CIC)

Ekonomická rada je složená z bezúhonných křesťanů a křesťanek, kteří jsou odborníky v ekonomice a civilním právu, aby pomáhali arcibiskupovi v hospodářských záležitostech diecéze. Jmenuje je arcibiskup v počtu nejméně tří osob. Kromě úkolů, které jsou stanoveny obecnými a partikulárními zákony, připravuje rada podle pokynů arcibiskupa rozpočet na příští rok a předkládá výkaz o hospodaření po skončení příslušného účetního roku (kán. 493 CIC). Arcibiskup má kanonickou povinnost projednat s Ekonomickou radou „věci majetkové správy, které jsou závažnější vzhledem k ekonomické situaci diecéze“. V souladu s právem potřebuje souhlas této rady k jednání v režimu mimořádné majetkové správy, jejíž hranice stanovila Česká biskupská konference, a v případech výslovně uvedených obecným právem nebo stanovených v nadačních listinách (srov. kán 1277 CIC). Práce rady se řídí stanovami.

 

1.6 Pastorační rada (kán. 511n CIC)

Pastorační rada zkoumá pod vedením arcibiskupa vše, co se vztahuje k pastorační činnosti v Arcidiecézi pražské, toto projednává a předkládá o tom praktické závěry. Je složena z duchovních, členů společenství zasvěceného života a především z laiků. Všichni členové jsou jmenováni arcibiskupem pražským. Pastorační rada má hlas pouze poradní, její činnost se řídí stanovami. Pastorační rada zaniká uvolněním úřadu arcibiskupa.

23. 02. 2015