Vyhledávání Menu

Rok víry

381Papež Benedikt XVI. vyhlásil od 11. října 2012 Rok víry. Právě před padesáti lety byl zahájen Druhý vatikánský koncil, který změnil tvář církve.

Zahájení 11. 10. 2012 a ukončení 24. 11. 2013

Papež napsal k Roku víry speciální list: (Mottu proprio) Porta fidei, který vydal 17. 10. 2011. A Kongregace pro nauku víry připravila některé podněty pro konání tohoto roku.


Logo Roku víry

Logo se skládá ze čtvercového ohraničeného pole, na kterém je loď, symbolizující církev, pojatá jako plachetnice ve vlnách. Hlavní stožár lodi je kříž, na němž jsou plachty zobrazeny v podobě trigramu Krista (IHS – Iesus hominus Salvator). V pozadí plachet, je slunce, které – spojené s trigram – symbolizuje eucharistii. 


Rok víry v naší zemi

V našem prostředí je rok 2013 spojen také s významným jubileem 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, s jejich hlásáním evangelia a velkolepým projektem překladu Písma a liturgie do Slovanům srozumitelného jazyka. Proto se v naší zemi tato dvě velká výročí spojují v jeden velkolepý proud událostí.

Biskupové Čech a Moravy vyhlásili na toto výročí přípravu, která byla věnována jednotlivým iniciačním svátostem (2011 – křest, 2012 – biřmování, 2013  eucharistie).

V naší zemi vyvrcholí oslavy především při pouti na Velehrad 5. července 2013. Budou se ale konat také diecézní pouti, připravuje se projekt biblických Geocachingů, pouť kněží na Velehrad 15. –17. 4. 2013, …  

Další chystané akce lze zjistit na webu http://www.velehrad.eu.cz/cz/.

 

Praktické kroky pro každého

Zveme každého křesťana, aby si v Roce víry promeditoval vyznání víry a po té si připravil osobní vyznání víry, ke kterému připojí svůj podpis jako výraz svého přihlášení se ke Kristu.

Zveme všechny věřící, aby nalezli čas na přečtení alespoň některých částí Katechismu katolické církve, zvláště částí týkajících se vyznání víry. Podobně také zveme k přečtení alespoň některé konstituce II. vatikánského koncilu. Kromě knižního vydání jsou např. zde.

Zvláštní důraz klademe na osobní adoraci před nejsvětější svátostí. Pokud se sejde více farníků, lze uspořádat celodenní či celonoční výstav. Důležitější je však samotná modlitba před eucharistickým Kristem.

Nejaktuálněji připravujeme rozhovory o víře Obyčejně o neobyčejném (28. 10. Bůh; 11. 11. Bůh a my; 25. 11. Člověk) vždy od 16.30 v prostorách Pastoračního střediska (vstup z Kolejní 4, Praha 6).

Praktické prvky pro farnosti


Rok víry Arcidiecézi pražské

Centrem oslav vedle katedrály sv. Víta je kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, který slaví současně 150 let od posvěcení. Zde je možné získat odpustky spojené s Rokem víry. Zveme všechny zvláště pražské farnosti, aby připutovali některou sobotu v roce 2013 do této farnosti a zde si zapálili poutní svíci věnovanou právě tomuto jubileu. Ta ať hoří po celý rok 2013 ve farním kostele jako znamení víry, které nám věrozvěstové přinesli. Toto gesto nám odkázal papež Jan XXIII., když v roce 1963 poslal do českých katedrál na znamení oslav 1100 let od příchodu Cyrila a Metoděje posvěcené svíce symbolizující „světlo k osvícení pohanů“ (Lk 2,32). Hlavní poutní svíce byla požehnána v katedrále 1. neděli adventní. Poté byla přenesena do Karlínského chrámu. Speciální svíce pro farnosti budou k dispozici v kostele v Karlíně.

Další významnou událostí byl 9. březen, na který připadá původní svátek sv. Cyrila a Metoděje ze 14. století a toto datum se také shoduje se 1040. výročím založení pražského biskupství.

Další dokumenty k roku víry

  381

17. 06. 2015