Vyhledávání Menu

Roráty ve svatovítské katedrále

Mše svaté s tradičním zpěvem staročeských rorátů budou slouženy v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha po celou adventní dobu od 2. do 23. prosince 2013 vždy od pondělí do pátku od 5.45 hodin.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude mši svatou s rorátními zpěvy sloužit 4. a 19. prosince. V období prvních dvou adventních týdnů se budou bohoslužby konat v hlavní lodi katedrály. Chórová kaple bude z technických důvodů mimo provoz. Na Štědrý den 24. prosince bude mše svatá v 7.00 hodin.

Rorátní zpěvy byly skládány pro adventní mariánské mše s tematikou prorockých textů očekávání příchodu Mesiáše předpověděného ve Starém zákoně. Při těchto mších se většinou čte z evangelia sv. Matouše, který psal pro židy a často uváděl zprávy o naplnění prorockých předpovědí. Silným a působivým obsahem rorátních mší je tedy naděje předpověděná a naplněná. Ústřední postavou rorátů je Panna Maria.

Rorátní zpěvy jsou důležitým výrazem zbožnosti našich předků a velmi významnou ukázkou duchovní kultury, která se v katedrále od svých počátků za doby Karla IV. pěstovala. Když si pomyslíme, že známá vstupní antifona „Ejhle, Hospodin přijde“ v adventu zpívaná všude, pochází z antifonáře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1364, který se uchovává v rukopisu knihovny svatovítské kapituly, naplňuje nás radostí, že duchovní hudba a zpěv našich předků byly na tak vysoké duchovní a kulturní úrovni. Řada antifonářů, rorátníků, kancionálů (Franusův, Vyšehradský, Sedlčanský atd.) a dalších rukopisů v mnoha knihovnách o tom svědčí. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 29. 11. 2013