Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Arcibiskup Duka na Salvátorské pouti v Chrudimi

Doprovodný program celé pouti začíná již 4. srpna přednáškou PhDr. Radka Martinka v 19.00 hodin ve farním sále na téma „Textilní relikvie spojované s Kristem“. V pátek 5. srpna ve 20.00 hodin v kostele sv. Kateřiny na Kateřinském předměstí proběhne modlitba chval, zazní křesťanské písně a biblické texty. V sobotu 6. srpna v 18.00 hodin tamtéž budou slavnostní zpívané nešpory a adorace.

Program vyvrcholí v neděli 7. srpna. Od 8.30 hodin bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše svatá a od 10.00 hodin bude tamtéž poutní mši svatou celebrovat arcibiskup Duka. Hudbou a zpěvem ji budou doprovázet spojené sbory a chrámový orchestr. Po slavnostní poutní bohoslužbě proběhne v kostele beseda pražského arcibiskupa s věřícími. Během mší svatých bude příležitost ke svátosti smíření.

S poutí souvisí soutěž "Salvátor mýma očima", kdy se děti z farnosti, místní základní umělecké školy a studenti gymnázia pokusili vývtarně ztvárnit chrudimský obraz nejsv. Salvátora. Výsledná díla budou vystavena v kostele. To nejzdařilejší bude předáno pražskému arcibiskupovi jako památka na královské město Chrudim.

Již z dálky vítá všechny přijíždějící do Chrudimi arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Založen byl již před rokem 1349 na místě hradu královského věnného města. Stavba využívající presbytář hradní kaple pokračovala až do konce 14. století. Zásadní změny prodělal chrám v 16. a 17. století a v letech 1850–1880, kdy velký chrudimský architekt František Schmoranz sáhl po novogotické úpravě zahrnující přestavbu západního průčelí s věží. Chrám je farním kostelem chrudimské farnosti. Více na www.farnost-chrudim.cz. (Aleš Pištora)

03. 08. 2011