Vyhledávání Menu

Sekularizace jako šance

Již potřetí se v pátek 17. dubna 2015 v kostele Nejsv. Salvátora setkají od 9.15 hodin teologové z České republiky a z Německa nad společnými otázkami dneška. Setkání, které nese tentokráte výmluvný název “Žít s tajemstvím” - Sekularizace jako šance, zaštiťuje Katolická teologická fakulta v Erfurtu a Katolické teologická fakulta UK v Praze.

Přednášet a společně přemýšlet budou zajímaví hosté jako např. děkan erfurtské katolické teologické fakulty prof. Michael Gabel, prof. Benedikt Kranemann, jeden z nejvýznamnějších současných liturgiků, prof. Tomáš Halík, děkan pražské KTF Prokop Brož, teolog Benedikt Mohelník OP, liturgik Radek Tichý či pražský biskupský vikář pro pastoraci Michal Němeček.

V centru pozornosti budou jednak nové liturgické formy v nábožensky pluralitní společnosti, tak i důvody a souvislosti široké recepce díla Tomáše Halíka v zahraničí, zejména v Německu. A protože teologie není jen abstraktní věda ale věda bytostně vtělená, tak setkání budou čerpat i z genia loci dvou živých míst českého křesťanství: kostela u Nejsv. Salvátora u Karlova mostu a platformy Dominikánská 8 u pražského dominikánského kláštera. Setkání je otevřeno všem zájemcům. Hlavním konferenčním jazykem je němčina. Více na http://ctu-uk.cz/zit-s-tajemstvim-sekularizace-jako-sance. (Norbert Schmidt)

Aleš Pištora 10. 04. 2015