Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Setkání nově pokřtěných s arcibiskupem

Je vhodné, aby si nově pokřtění přinesli i bílé roušky, které obdrželi při křtu, při bohoslužbě je měli na sobě a v jejím závěru je odložili.

Po společném slavení eucharistie v katedrále, jemuž bude předsedat kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, jsou všichni zváni na neformální setkání s ním a s Mons. Michaelem Slavíkem, generálním vikářem, a na malé pohoštění do Arcibiskupského paláce (Sál kardinála Berana).

Podle Řádu katechumenátu v Arcidiecézi pražské se udělují iniciační svátosti připraveným katechumenům zpravidla o velikonoční vigilii. Přijetí křtu předchází příprava, která trvá alespoň jeden rok.

Uvedení do křesťanského života
Uvedením do křesťanského života se rozumí poměrně dlouhý proces, který začíná „předběžným katechumenátem“ (prekatechumenátem), pokračuje po přijetí do katechumenátu vlastním katechumenátem a vrcholí přijetím iniciačních svátostí, na které navazuje období mystagogie. V tomto procesu je třeba chápat slova „katechumen“ a „katechumenát“ jako stav člověka delší dobu trvající, ve kterém se k němu církev už určitým způsobem hlásí podle dikce Kodexu kanonického práva: „Zvláštním způsobem jsou s církví spojeni katechumeni, kteří totiž vedeni Duchem svatým výslovně žádají o včlenění do ní, a proto tímto přáním a také životem víry, naděje a lásky se spojují s církví, která se již o ně stará jako o své.“ • Předběžný katechumenát, v němž se adept seznamuje s evangeliem a s církví a dospívá k prvním krokům víry, znamenajícím jeho obrácení se k Bohu. Vrcholí přijetím do katechumenátu.


 • Katechumenát, určený k úplné katechezi. Zde se uskutečňuje nejen cesta poznání, ale proces obrácení, který umožní katechumenovi změnit život podle evangelia a nastoupit cestu osvobozování od hříchu. Vrcholí zařazením mezi čekatele křtu (vyvolením), kterým se katechumen stává bezprostředním čekatelem na brzkou iniciaci. Toto období by mělo zpravidla trvat alespoň jeden rok, může však trvat i více let.


 • Období očišťování a zasvěcování. Je to příprava spíš duchovní než nauková, zpravidla v postní době. Vrcholí přijetím iniciačních svátostí – křtu, biřmování a eucharistie, zpravidla v bohoslužbě velikonoční vigilie.


 • Mystagogie. Trvá přinejmenším po celou velikonoční dobu. V ní novokřtěnec vniká do hloubek tajemství svátostí, které přijal, a učí se z jejich síly žít.

  Vnější znaky stupňovitého katechumenátu tak mají podněcovat i provázet postupné kroky vrůstání do víry, do církve a do křesťanské životní praxe. Jinými slovy: celá cesta křesťanské iniciace nemá vést jen k tomu, aby se člověk (křtem) křesťanem stal, ale má mu pomoci k tomu, aby chtěl i mohl jako křesťan z víry žít.

  (Z Řádu katechumenátu Arcidiecéze pražské)

   

 • 27. 03. 2008