Vyhledávání Menu

Setkání řeholníků a řeholnic pražské arcidiecéze

V sobotu 1. února 2014 na svátek Uvedení Páně do chrámu se uskuteční tradiční setkání řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP. Slavnost začíná v 10.00 hodin obřadem žehnání svící v kostele Všech svatých na Pražském hradě.

Z kostela Všech svatých na Pražském hradě, kde oslava Světového dne zasvěcených osob začíná, vyjde průvod do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mši svatou zde bude slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Poté bude pro řeholníky a řeholnice následovat diskuse na pražském arcibiskupství, společná modlitba a pohoštění.

Je již dlouholetou tradicí, že se diecézní biskupové v tento den setkávají s řeholníky, aby s nimi oslavili svátek osob zasvěcených Bohu. Setkání probíhá v rámci oslavy svátku Uvedení Páně do chrámu, který si církev připomíná 2. února. Svátek připomíná Ježíše, kterého Panna Maria s Josefem přinesli do chrámu, aby ho představili Bohu. Ježíše tehdy poznal starý Simeon a prorokyně Anna, jak o tom vypráví evangelista Lukáš (Lk 2,22–38). Simeon a Anna byli svědky naplnění proroctví Malachiášova: „... vstoupí do svého chrámu Pán“. Svátek Uvedení Páně do chrámu zavedl v Římě papež Sergius I. (687-701). Svátek je lidově nazýván Hromnice a v kostelích jsou při něm posvěceny tzv. hromniční svíce, které si věřící odnášejí domů, zapalují je a modlí se u nich. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 27. 01. 2014