Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Shrnutí 81. plenárního zasedání ČBK

Duchovním slovem na téma osobního vztahu ke Kristu zahájil 2. července zasedání České biskupské konference (ČBK) pražský světící biskup Václav Malý. Vycházel ze slov sv. Pavla, že vše pro něho ve srovnání s poznáním Krista je bezcenný brak. V Kristu, nejen s Kristem, znamená, že jsme vtaženi do jeho života: do kříže, ale i do vzkříšení. Být zakotven v Kristu otevírá možnost žít svobodu v Kristu. Člověk, který žije z Kristovy spravedlnosti, zakouší vnitřní mír, pokoj a v něm přijímá i bolesti a požadavky, které přináší život.

Arcibiskup Dominik Duka ve své reflexi života církve v dnešní společnosti opět zdůraznil široký dopad loňské návštěvy Svatého otce u nás. Vrátil se také k významu dohody o užívání pražské katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava. V souvislosti s dalšími otevřenými tématy vztahu církve a státu vyjádřil připravenost církve jednat ve snaze o maximální vstřícnost při hledání spravedlivého a oboustranně výhodného řešení.

Během prvního dne navštívil plenární zasedání ČBK Mons. Jean-Louis Bruguès OP, sekretář Kongregace pro katolickou výchovu, který biskupy detailněji seznámil s oblastmi, které spadají do kompetence této kongregace: univerzity, kterých je ve světě asi 1300, katolické školy, jejichž počet je asi 250 000, a semináře, pokud nespadají pod Kongregaci pro evangelizaci národů, tedy asi 2 700 seminářů. Kongregace pravidelně vydává texty, které mají sloužit k usnadnění formace kněží. Poslední vydaný dokument se týkal využití psychologie pro rozlišení povolání a doprovázení seminaristů během studia. V současné době připravuje kongregace reformu studia filosofie.

Následoval dialog, v němž se biskupové mj. zajímali o formaci kněze. Mons. Bruguès zdůraznil čtyři roviny formace: lidskou, intelektuální, duchovní a pastorální. Za nejdůležitější v dnešní době považuje formaci lidskou, která je důležitá pro přijetí závazku na celý život – ať v případě povolání ke kněžství nebo vstupu do manželství.

Arcibiskup Dominik Duka OP seznámil biskupy s projektem Bible pro mládež, o kterém jednal s ředitelem Karmelitánského nakladatelství P. Janem Fatkou. Dále biskupové jednomyslně schválili návrh Směrnic ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR. Po šesti měsících budou doplněny manuálem, který by měl být pomůckou pro realizaci směrnic. Po šesti letech budou tyto materiály aktualizovány v souladu se zkušenostmi z jejich praktického uplatňování. Biskupové také podpořili podněty Konference vyšších představených mužských řeholí k oslavám 800. výročí narození sv. Anežky v roce 2011. Protože se k tomuto významnému jubileu připravuje řada kulturních i odborných aktivit, doporučují biskupové, aby byl na podzim letošního roku vydán "kalendář akcí" souvisejících s oslavami tohoto výročí.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle informoval biskupy o připravovaném Celosvětovém sjezdu trvalých jáhnů v roce 2013 na Velehradě. V této souvislosti připomněl arcibiskup Duka přípravy na oslavu 1150. jubilea příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu právě v roce 2013. Biskupové se shodli na vytvoření komise pro toto jubileum ve složení: olomoucký arcibiskup Jan Graubner, pražský arcibiskup Dominik Duka OP a biskup-apoštolský exarcha Ladislav Hučko.

Vedle pastoračního programu, který ČBK schválila na 79. plenárním zasedání letos v lednu (letošní přípravný rok je věnován Božímu slovu a následující tři roky budou postupně zaměřeny na iniciační svátosti – křest, biřmování a eucharistii) se připravuje mezinárodní konference ve spolupráci se Slovenskem a Maďarskem konference v Brně, tematické výstavy a publikace, spolupráce při tvorbě dokumentárních a vzdělávacích pořadů pro Českou televizi a Český rozhlas. Přípravy by měly vyvrcholit eucharistickým kongresem v jubilejním roce. Jubileum má celospolečenský kulturně-historický rozměr, o tom svědčí i zřízená přípravná komise Senátu Parlamentu ČR.

Biskupové přivítali informaci Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a Papežské rady pro rodinu, že 27. listopadu 2010 během nešpor První neděle adventní bude Svatý otec v bazilice sv. Petra předsedat slavnostní "Vigilii za počatý lidský život" a že je jeho přáním, aby se tato vigilie slavila ve všech kostelích. Biskupové se shodli na zařazení této slavnosti do liturgického kalendáře a na vydání doporučených materiálů pro potřeby kněží při přípravě na tuto významnou událost.

Druhým hostem plenárního zasedání byl Mons. Jan Mráz, rektor Papežské koleje Nepomucenum v Římě, který biskupy seznámil s aktuální situací této významné české církevní instituce v zahraničí a jejích perspektivách v budoucnosti.

První den zasedání ukončili biskupové slavením mše svaté v Provodově, mariánském poutním místě, které se účastnilo asi tisíc věřících. Hlavním celebrantem byl předseda ČBK a pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V homilii plzeňský biskup František Radkovský poukázal na touhu Panny Marie sdílet s někým tu "nevysvětlitelnou a nepochopitelnou" událost, kterou jí zvěstoval anděl. Po ukončení plenárního zasedání, v neděli 4. července, navštívili biskupové na pozvání probošta Kolegiátní kapituly u sv. Mořice P. Josefa Říhy Kroměříž, kde v 11.00 hodin v kostele sv. Mořice, jehož 750. výročí vysvěcení se letos slaví, koncelebrovali mši svatou. Hlavním celebrantem byl biskup ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz, kazatelem brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Po návratu z Kroměříže se biskupové zúčastnili koncertu Večer lidí dobré vůle. (www.cirkev.cz)

07. 07. 2010