Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost Seslání Ducha svatého

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude v neděli 11. května 2008 na slavnost Seslání Ducha svatého (Letnice) udílet kardinál Miloslav Vlk svátost biřmování při mši svaté v 9:30.

Svátost biřmování udělují biskupové, a to zpravidla v období slavnosti Seslání Ducha svatého. V pražské katedrále uděluje tuto svátost již tradičně pražský arcibiskup v den slavnosti.

LETNICE - SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Latinský název Letnic - „Pentecostes“ znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události Velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením.

Letnice tu byly už před Letnicemi...
Svátek Letnic se slavil už v židovství a právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. Nelze zcela porozumět křesťanským Letnicím, neznáme-li význam Letnic židovských.

Duch svatý sestoupil na církev v den, kdy si Izrael připomínal dar Zákona a smlouvy. Svatý Augustin k tomu říká: „V den Letnic obdrželi židé Zákon psaný Boží rukou a v týž den přišel Duch svatý.“ Toto objasňuje, proč Duch svatý sestoupil na apoštoly zrovna o svátku židovských Letnic: aby ukázal, že on je nový, duchovní zákon, že zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. „Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce“ (Jer 31,33). Duchem svatým vepsal při křtu Bůh zákon do našich srdcí. Tento nový zákon je láska (srv. Řím 5,5), která nás uschopňuje i k dodržování ostatních zákonů a umožňuje nám chodit podle Ducha a žít podle evangelia.

(Podle Raniero Cantalamessy, převzato z www.vira.cz)

09. 05. 2008