Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost Seslání Ducha svatého v pražské katedrále

Mši svatou s biřmováním hudebně doprovodí dětský sbor „Jitro“ z Hradce Králové. Ten pod vedením sbormistra prof. Jiřího Skopala uvede „De Spiritu Sancto“ Petra Ebena, „Panis angelicus“ Césara Francka, písně z Taizé a další.

Svátost biřmování udělují biskupové zpravidla v období slavnosti Seslání Ducha svatého. Biskup Václav Malý udělí svátost biřmování při mši svaté od 9.30 hodin v kostele Narození Panny Marie v Novém Strašecí, biskup Karel Herbst při mši svaté od 10.30 hodin v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Praze-Kobylisích.  V pražské katedrále uděluje na slavnost Seslání Ducha svatého tuto svátost již tradičně pražský arcibiskup.

V sobotu 11. června 2011 od 20.00 hodin povede pražský arcibiskup Dominik Duka spolu s biskupem Starokatolické církve Dušanem Hejbalem ekumenickou vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Kazatelem bude farář Církve bratrské a bývalý předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý. Ekumenické svatodušní vigilii bude rovněž přítomen patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta a superintendent Evangelické církve metodistické Petr Procházka.

Latinský název Letnic - „Pentecostes“ (z řeckého "pentekosté hémera" - padesátý den) znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události Velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením. Letnice u židů byly původně zemědělským svátkem díkůvzdání Bohu za žně. Později se z nich stala oslava darování Zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj. Právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. Duch svatý je tak novým duchovním zákonem, který zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. Ve Starém zákoně se setkáváme s působením Otce na zemi, v Novém zákoně sledujeme působení Syna na zemi a v současnosti prožíváme na zemi působení Ducha svatého. Tato zkušenost začala právě o Letnicích, které svatý Augustin nazývá narozeninami církve. (Aleš Pištora)

08. 06. 2011