Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slavnost Seslání Ducha svatého v pražské katedrále

Svátost biřmování udělují biskupové zpravidla v období slavnosti Seslání Ducha svatého. V pražské katedrále udělí na slavnost Seslání Ducha svatého tuto svátost jako již tradičně pražský arcibiskup. Svátost přijmou ti, kteří absolvovali náležitou přípravu a budou mít řádně vyplněný biřmovací lístek, podepsaný duchovním správcem farnosti, kde byl biřmovanec připravován. Při liturgii zazní v podání šumperského dětského sboru Motýli „Laudate pueri“ Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, „Alleluja“ Bohuslava Martinů, „Missa brevis“ in Es Miloše Boka a „Deo gratias“ Benjamina Brittena. Sbor řídí Tomáš Motýl a Helena Stojaníková.

Latinský název Letnic - „Pentecostes“ (z řeckého "pentekosté hémera" - padesátý den) znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události Velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením. Letnice u židů byly původně zemědělským svátkem díkůvzdání Bohu za žně. Později se z nich stala oslava darování Zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj. Právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. Duch svatý je tak novým duchovním zákonem, který zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. Ve Starém zákoně se setkáváme s působením Otce na zemi, v Novém zákoně sledujeme působení Syna na zemi a v současnosti prožíváme na zemi působení Ducha svatého. Tato zkušenost začala právě o Letnicích, které svatý Augustin nazývá narozeninami církve. (Aleš Pištora)

14. 05. 2013