Vyhledávání Menu

Slavnost Seslání Ducha svatého v pražské katedrále

Na slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice) bude 8. června 2014 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP udělovat svátost biřmování připraveným kandidátům při mši svaté, která začíná v 10.00 hodin.

Svátost biřmování udělují biskupové zpravidla v období slavnosti Seslání Ducha svatého. V pražské katedrále udělí na slavnost Seslání Ducha svatého tuto svátost letos emeritní arcibiskup pražský. Svátost přijmou ti, kteří absolvovali náležitou přípravu a budou mít řádně vyplněný biřmovací lístek, podepsaný duchovním správcem farnosti, kde byl biřmovanec připravován. Při liturgii zazní hudba Maurice Duruflé: Ubi caritas, Wolfganga Amadea Mozarta: Ave verum, Zdeňka Lukáše: Missa brevis – Kyrie, Gloria, Sanctus/Benedictus, Agnus Dei a Paula Baslera: Glori v podání chlapeckého pěveckého sboru Pueri Gaudentes pod vedením Zdeny Součkové a Libora Sládka.

Latinský název Letnic - „Pentecostes“ (z řeckého "pentekosté hémera" - padesátý den) znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události Velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením. Letnice u židů byly původně zemědělským svátkem díkůvzdání Bohu za žně. Později se z nich stala oslava darování Zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj. Právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. Duch svatý je tak novým duchovním zákonem, který zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. Ve Starém zákoně se setkáváme s působením Otce na zemi, v Novém zákoně sledujeme působení Syna na zemi a v současnosti prožíváme na zemi působení Ducha svatého. Tato zkušenost začala právě o Letnicích, které svatý Augustin nazývá narozeninami církve. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 06. 06. 2014