Vyhledávání Menu

Slavnost Těla a Krve Páně

  

Ve čtvrtek 15. června v 17.00 hod. začíná ve Svatovítské katedrále slavná mše svatá s tradičním eucharistickým průvodem. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka OP.

 

83848

  

Pan kardinál srdečně zve všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid k oslavě Těla a Krve Páně. Po mši svaté půjde eucharistické procesí z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa. Průvod bude zakončen čtvrtým oltářem u nově opraveného Mariánského sloupu na Hradčanském náměstí.

Na tuto slavnost zveme především pražské farnosti a duchovní působící v Praze. Společnému slavení by se měla dát přednost před bohoslužbami v jednotlivých pražských farnostech. Zkušenost ukázala, že slavení na výše zmíněných místech může mít důstojný průběh, jak je požadováno, a je také příležitostí k oslavě tohoto významného svátku s diecézním biskupem.

Srdečně zveme také ministranty, kterých se do asistence při této slavnosti může zapojit velké množství. Sraz ministrantů bude v 15.00 hodin v katedrální sakristii. Prosíme muže, kteří by si kladli za čest nést nad Eucharistií baldachýn, aby se do 10. června 2017 nahlásili na tel. 737 215 326 a v den slavnosti se dostavili v tmavém obleku v 16.15 hod. do katedrální sakristie. Děti a družičky prosíme, aby se již přede mší sv. shromáždily pod královskou oratoří.

Slavnost Těla a Krve Páně se slaví vždy ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice, lidový český název Boží tělo odpovídá překladu dřívějšího latinského názvu „festum Corporis Christi“. Vznik tohoto svátku souvisí s rozmachem kultu oltářní svátosti ve 12. století, kdy byl velký důraz kladen na trvalou reálnou přítomnost Krista v posvěceném chlebu. Pozdvihování posvěcené hostie po proměňování je poprvé dosvědčeno v Paříži okolo roku 1200. Opakovaná vidění svaté Juliány z Lutychu (od roku 1209) se stala podnětem pro zavedení zvláštního svátku ke cti Nejsvětější svátosti. V roce 1264 jej pro celou církev zavedl papež Urban IV.

Jak připomíná kardinál Dominik Duka, náš národ je s touto slavností spojen dvěma významnými událostmi. 19. června 1949 se kardinál Beran pokusil přečíst v katedrále sv. Víta plné provokatérů – členů KSČ tzv. božítělový pastýřský list, který otevřeně odsuzoval komunistický režim. Arcibiskup však stačil pouze říct, že „takzvaná Katolická akce není katolickou akcí a Katolické noviny, které vám jsou rozdávány, nejsou katolickými novinami…“ Výtržníci rozpoutali vřavu, bušili holemi do dlažby chrámu a hnuli se směrem k arcibiskupovi. Bohoslužba sice pokračovala, nicméně připravený eucharistický průvod se již nekonal. Josef Beran byl Státní bezpečností zatčen a po „domácím vězení“ v pražském Arcibiskupském paláci v letech 1949-51 pak až do roku 1963 internován na různých místech po Čechách. V očích věřících se kardinál Beran stal hrdinou a symbolem odporu.

Také samo zavedení svátku je spjato s naší zemí. Bezprostředně mu totiž předcházel zázrak roku 1263 v italské Bolseně. Na cestě do Říma se tam zastavil zbožný český kněz Petr z Prahy. Trpěl pochybnostmi o skutečné přítomnosti Krista v eucharistii a doufal, že setkání s papežem Urbanem IV. mu pomůže pochybnosti rozehnat. V kostele sv. Kristiny sloužil mši a v okamžiku proměňování se celá hostie kromě míst, kde ji kněz držel prsty, proměnila v tělo. Tělo natolik krvácelo, že se kapky krve před zraky všech přítomných rozstříkly na korporál a čtyři mramorové dlaždice. Hluboce pohnutý kněz poté navštívil papeže, který pobýval v nedalekém Orvietu. Místní biskup byl okamžitě pověřen vše přezkoumat. Vzal potřísněný korporál s sebou a šel za papežem. Ten mu šel sám vstříc se zástupem zbožných lidí a všichni se relikvii klaněli. Obyvatelé Orvieta na památku zázraku vystavěli gotický chrám, který je vlastně velkým relikviářem a bývá nazýván „zlatou lilií italských katedrál“.

Průvod Božího těla je doložen poprvé v Kolíně nad Rýnem mezi lety 1274 a 1279. Roku 1314 byl svátek potvrzen Klementem V. Zvyk putovat v procesí se v celé církvi rozšířil od 15. století. V Praze se poprvé konalo procesí Božího těla roku 1355, tradice byla obnovena v roce 2004.


 

Stanislav Zeman 06. 06. 2017