Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Slovo kardinála Vlka k postní době

Drazí spolubratři kněží a jáhni, drazí řeholníci a milé řeholnice, všichni pastorační spolupracovníci!

Společně jsme se vydali na čtyřicetidenní pouť k Velikonocům. Začali jste i se svými farnostmi… Možná, že jste si připomněli určité věci, které chceme spolu žít, spojeni nejen určitými body programu, ale i společnou liturgií, kterou slavíme, v jednotě s naším Veleknězem Kristem. Při ní se za sebe navzájem modlíme. Stojí za to si to v postě silněji připomenout: vím a děkuji za to, že se modlíte za svého diecézního biskupa i mé pomocné biskupy. Ujišťuji vás, že my na vás také myslíme, když ve druhé eucharistické modlitbě říkáme „…a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu“, nebo ve třetí eucharistické modlitbě: „…biskupský sbor, kněze, jáhny a všechen vykoupený lid…, abychom všichni byli jedno v tobě.“

V této „příhodné době“, plni světla Ducha sv. a povzbuzeni naléhavými slovy liturgických čtení se ještě aktivněji soustřeďujeme na to, co vyjadřují, a co mimořádně souvisí i s tím, co jsme si právě před čtyřmi léty stanovili jako program obnovy farností. Mezitím jsme se nad tím společně znovu a znovu zamýšleli.

Nebude bez užitku se na začátku této postní doby vrátit k pastýřskému listu k postní době v r. 2004 (ACAP 2/04), kterým jsem celý program obnovy farností předložil všem věřícím. V současném postu bude velmi užitečné si rovněž spolu připomenout reflexi průběhu obnovy farností, kterou jsme spolu s pp.vikáři v březnu loňského roku uskutečnili. Tam bylo také stanoveno, že k tomuto našemu snažení bude „na konci zimy 2008“ setkání všech kněží na Sv. Hoře (viz „Materiál pro farnosti a vikariátní konference“ – příloha ACAP 4/07). Abychom nepřišli s prázdnou, je vhodné si tyto všechny věci znovu připomenout a žít tuto postní dobu ve vašich farnostech s akcenty nebo aspoň s některým z akcentů, které v uvedených dokumentech byly zdůrazněny a rozvinuty: pokání, Boží slovo, modlitba, společenství… Ostatně Boží slovo, které nás bude po celé toto postní období provázet, nám bude v různé formě tato témata předkládat… Takto zaměřené společné úsilí na uskutečňování tohoto programu nás bude spojovat v naší arcidiecézi…

Papež Benedikt XVI. nás svým inspirujícím poselstvím k letošní postní době (viz přílohu tohoto čísla ACAP) spojuje se snažením celé církve. Jsou tu příklady, jak žít konkrétním způsobem skutky pokání, solidaritu, společenství s těmi nejpotřebnějšími.

Na celocírkevní rovině je na příští říjen v běhu příprava na řádnou XII. synodu biskupů s tématem „Boží slovo v životě a poslání církve“. V přípravném dokumentu jsou kapitoly jako např.: církev se rodí a žije z Božího slova, církev se živí slovem Božím různým způsobem, v liturgii a v modlitbě. A přípravný dokument klade otázku: slovo Boží v životě věřícího člověka… Řada inspirací pro práci s Božím slovem v postní době v jednotě s celou církví.

Liturgie posvátné doby postní nás spojuje s univerzální světovou církví. Nejsme tedy jen malým ostrůvkem naší arcidiecéze, ale i naším programem jsme živou součástí celosvětové církve.

kardinál Miloslav Vlk

12. 02. 2008