Vyhledávání Menu

Socha sv. Václava na průčelí kostela sv. Václava v Praze – Vršovicích


Autor návrhu: prof. Bedřich Stefan (1929)

Autor realizace: akad. sochař Jan Roith (2010)


51118


Kostel dodnes není dokončen

Vršovický kostel sv. Václava je vrcholným konstruktivistickým dílem architekta prof. Josefa Gočára. Když byl v r. 1930 arcibiskupem Františkem Kordačem konsekrován, nebyl ještě v mnoha ohledech dokončen. V prvních letech po r. 1930 se „Spolek pro zbudování kostela“ (který byl investorem a poté patronem, tj. hmotným správcem) soustředil především na doplnění vnitřního vybavení, aby kostel mohl plně sloužit svému účelu.

Z darů byly pořízeny varhany, plastiky oltářů od sochařů Vosmíka, Pokorného a Kubíčka, křížová cesta od B. Stefana, vitráž od J. Kaplického atd. Průčelí mělo být dokončeno posléze. Válka však přinesla stagnaci a v roce 1950 byla činnost spolku nedobrovolně ukončena.

Myšlenka průčelí kostela

Celé průčelí mělo být věnováno sv. Václavu. Sochu měly doplňovat reliéfy znázorňující světcův život, umístěné v portiku kostela. V r. 1938 byl z Gočárovy iniciativy na průčelí osazen pouze nápis, s nímž architekt v původních plánech vůbec nepočítal – citát ze svatováclavského chorálu „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“. 

Sochař Bedřich Stefan

Sochař prof. Bedřich Stefan (1892-1982) vytvořil pro vršovický kostel 14 reliéfů křížové cesty. Zpracoval ale také celé průčelí. Vedle modelu sochy sv. Václava nacházíme v jeho pozůstalosti i návrhy reliéfu Václavova života pro vnější předsíň.

Realizace sochy v r. 2010

„Je bohužel skutečností, že za posledních osmdesát let v Praze nevzniklo žádné sochařské dílo k poctě sv. Václava. A tak třeba moderní Gočárův kostel ve Vršovicích dodnes marně čeká na sochu sv. Václava, pro kterou bylo již při stavbě vyhrazeno místo při úpatí velké věže“.  Tak končí V. Rybařík svůj článek o pražských sochách sv. Václava. Text vyšel ve věstníku Klubu za starou Prahu (RYBAŘÍK Václav, „Pražské sochy a pomníky sv. Václava“: Za starou Prahu. Věstník Klubu za starou Prahu 1/2009) a dostal se do ruky panu Ing. Jiřímu Stefanovi, žijícímu v Třeboni, který je synovcem a dědicem sochaře Bedřicha Stefana a autorem původního návrhu sochy sv. Václava. Po přečtení článku si pan J.Stefan uvědomil, že bronzový model sv. Václava, který jeho strýc v roce 1929 vytvořil, a je v jeho pozůstalosti, byl pravděpodobně určen pro průčelí vršovického kostela. Tuto myšlenku potvrdili i přední čeští uměnovědci, konkrétně prof. F. Dvořák, doc. J. Šetlík, doc. J. Kotalík i historik architektury Ing. arch. Z. Lukeš. Poté se p. Stefan obrátil na farnost ve Vršovicích a vyslovil přání, aby sv. Václav stál již na úpatí věže kostela  k 80. výročí posvěcení kostela sv. Václava, v září 2010 a k 130. výročí narození architekta Gočára.

Přání se stalo skutečností díky finančnímu přispění MČ Praha 10, která vršovické farnosti věnovala na sochu finanční dar v hodnotě 1.200.000 Kč.

Socha českého patrona měří i s kopím ke 4 metrům (k hlavě 3,2 metry). Akademický sochař Jan Roith vytvořil dle původního modelu hliněnou sochu, z níž byl odlit sádrový model a ten byl převezen do umělecké slévárny v Horní Kalné, do dílny p. Horáka. Bronzový odlitek váží přibližně 600 kg. 28. září 2010 na svátek sv. Václava byla socha na průčelí kostela slavnostně nainstalována a 3. října 2010 požehnána biskupem Václavem Malým za účasti široké veřejnosti

25. 08. 2017