Vyhledávání Menu

Správa majetku AP (SM AP)

SM AP je výkonným orgánem v ekonomicko-správní oblasti AP. Zajišťuje ekonomické služby AP, zabezpečuje účelné nakládání s majetkem, který je ve vlastnictví AP, a současně poskytuje odbornou pomoc při účelném nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví podřízených právnických osob. Poskytuje metodickou pomoc statutárním orgánům podřízených právnických osob v oblasti hospodaření. Vyhodnocuje a připomínkuje investiční záměry podřízených právnických osob. Pověřený pracovník SM AP je členem v radě všech školských právnických osob zřízených AP.

 

Ve své činnosti zachovává platné předpisy práva církevního i civilního, řídí se zejména ustanoveními kán. 1254 a kán. 1273–1298 CIC a má na zřeteli výhradně prospěch církve a uchování rozsahu jejího majetku s ohledem na pastorační aktivity. 

V čele SM AP stojí vedoucí, který může být zároveň ekonomem AP. Vedoucí SM AP je podřízen generálnímu vikáři respektive řediteli kurie. Není-li zároveň ekonomem, je povinen s ekonomem AP úzce spolupracovat. Je povinen se řídit ve své činnosti ustanoveními kanonického práva (kán. 1273–1298 CIC), partikulárními normami, schváleným rozpočtem i příslušnými normami civilního práva.

Sleduje a koordinuje vlastní ekonomické aktivity AP, které mají za účel zhodnocení stávajícího majetku. Zodpovídá za uzavírané smlouvy z hlediska jejich věcné správnosti a celkové rentability. Podle pokynů nadřízeného ordináře však přitom dbá na pastorační priority v arcidiecézi.

SM AP se organizačně dělí na Finanční oddělení, Realitní oddělení, Diecézní konzervátorské centrum, Restituční oddělení, odděleni Lesní správa,  a dále na pracovníky přímo podřízené vedoucímu SM AP.

Finanční oddělení

Finanční oddělení zajišťuje ekonomické služby AP.

Realitní oddělení

Realitní oddělení zabezpečuje účelné nakládání s nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví AP, a současně poskytuje odbornou pomoc při účelném nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví podřízených právnických osob.

Zajišťuje, aby spravovaný majetek poskytoval výnosy.

Součástí Realitního oddělení je i tým odborných duchovních asistentů, kteří zajišťují výkon realitního oddělení ve vztahu k určeným podřízeným právnickým osobám. Určení podřízených právnických osob je provedeno na územním principu (např. vikariát). Odborný duchovní asistent Správy majetku AP je ustanoven příslušným ordinářem. Je podřízen vedoucímu Realitního oddělení.

Diecézní konzervátorské centrum

Diecézní konzervátorské centrum zabezpečuje v souladu s organizačním řádem AP účelné nakládání s movitým majetkem, který je ve vlastnictví AP, a současně poskytuje odbornou pomoc při účelném nakládání s movitým majetkem ve vlastnictví podřízených právnických osob, to vše s patřičným ohledem na památkovou hodnotu značné části tohoto majetku.

Restituční oddělení

Restituční oddělení připravuje podklady pro nárokování nemovitého majetku v souladu se zák. 428/2012 Sb., provádí geografickou správu nemovitého majetku, který je ve vlastnictví Arcibiskupství pražského, a současně poskytuje odbornou pomoc při účelném nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Arcibiskupství pražského i podřízených církevních právnických osob pražské arcidiecéze.

Lesní správa Arcibiskupství pražského 

Oddělení Lesní správa zabezpečuje nakládání s lesy ve vlastnictví AP a s lesy ve vlastnictví jiných subjektů na základě smluvního ujednání. Hlavním posláním Lesní správy je příkladné přírodě blízké hospodaření v lesích s důrazem na vyvážený přístup k potřebám člověka a životního prostředí. Lesní správa současně poskytuje odbornou pomoc a služby při nakládání s lesy ve vlastnictví podřízených právnických osob.

 

< ZPĚT

26. 02. 2015