Vyhledávání Menu

Stavební odbor

Stavební odbor poskytuje odbornou pomoc podřízeným právnickým osobám v oblasti zajištění technických podmínek staveb. V případě potřeby sjednává odborné posudky a konzultace. U mimořádně rozsáhlých rekonstrukcí objektů v majetku AP nebo podřízených právnických osob zajišťuje podmínky pro stavbu včetně její realizace.

Účastní se jednání s orgány státní správy a samosprávy, případně dalšími partnery týkajících se stavebně-technického stavu a památkové podstaty stavebních prací a stavební údržby nemovitého církevního majetku. 

Jako poradní orgán je v rámci stavebního odboru zřízena Umělecko-technická rada AP.

Ve spolupráci s odborem Správy majetku AP vede Stavební odbor evidenci nemovitých objektů v majetku AP a podřízených právnických osob. V čele Stavebního odboru stojí vedoucí, kterého ve smyslu kán. 470 CIC jmenuje arcibiskup pražský. Vedoucí Stavebního odboru, který je podřízen generálnímu vikáři respektive řediteli kurie, řídí odborné duchovní asistenty vikariátů, poskytuje jim odborné konzultace potřebné pro výkon jejich činnosti a provádí kontrolu probíhajících stavebních akcí. Řídí činnost organologa a kampanologa pražské arcidiecéze.

Vedoucí navrhuje generálnímu vikáři respektive řediteli kurie přidělování finančních prostředků ze Svépomocného fondu AP. Zajišťuje a koordinuje plán stavebních prací týkajících se sledovaných budov ve vlastnictví AP a podřízených právnických osob, a to zejména s ohledem na předpokládané finanční možnosti.

Odpovídá za věcnou správnost sjednávaných stavebních smluv a smluv o restaurátorských pracích.

Přísluší mu jednat s orgány státní správy, samosprávy a dalšími partnery ve věci zajištění dotací, grantů a získávání finančních prostředků na stavební opravy a rekonstrukce církevních objektů ve vlastnictví AP.

Umělecko-technická rada AP (UTR-AP)

UTR-AP je poradním orgánem vedoucího stavebního odboru při rozhodování o stavebních záležitostech zejména tam, kde se jedná o odborné garance v oblasti památkové péče, restaurátorských a umělecko-řemeslných prací na vlastním objektu sakrálního i nesakrálního charakteru i na jeho vybavení.

< ZPĚT

 

29. 06. 2015