Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Strašnický cyklus o sociální nauce pokračuje přednáškou o bioetice

Prostřednictvím volně přístupných přednášek a následných besed chtějí organizátoři seznamovat veřejnost s tím, jakým způsobem inspiruje křesťanství společenskou komunikaci, veřejné dění i různé kulturní a sociální projekty či koncepty. Zatímco první trojice přednášek byla spíše úvodem do tématu, čtvrtý večer má jasně dané téma. Bioetika je interdisciplinárním oborem, který má svou budoucnost, neboť se zabývá otázkami v naší společnosti velmi aktuálními. Co je lidský život? Kdy začíná a kdy končí? Smíme všechno, co můžeme? A jak je tomu s člověkem? Jaká je právní situace a jaká je naše možnost, jak život chránit?

Marek Orko Vácha, který vystoupí se svým příspěvkem tentokrát, vystudoval na Přírodovědecké fakultě MU v Brně obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Na Biskupském gymnáziu v Brně učí biologii a náboženství. Je přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity a administrátorem ve farnosti Lechovice u Znojma. Na Fakultě sociálních studií v Brně vede seminář zaměřený na vztah křesťanství a ekologie. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky a vydal několik knih.

Název projektu Iniciativa 17-11 (zkráceně I 17-11), v jehož rámci již vystoupili prof. Lubomír Mlčoch a biskup Václav Malý, vychází ze dvou zásadních myšlenek. Mottem pro poslání křesťanů ve světě se podle autorů projektu může stát věta z Janova evangelia – Jan 17,11: "Už nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu ..." Název má zároveň vyjádřit vděčnost za dar svobody, jenž nám byl Bohem znovu dán a který si symbolicky spojujeme s datem 17. 11. 1989.

Výchozí studijní inspirací projektu je Kompendium sociální nauky církve (česky vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008). Programovou koncepci tvoří ucelené tematické okruhy (např. bioetika, peníze a společné dobro), které budou podrobněji probrány ve třech po sobě jdoucích přednáškách. Každé čtvrtletí tedy bude mít jeden obsahový svorník. Teorie předložená v sociálních dokumentech církve bude propojena s konkrétními příklady z praxe, na něž bude kladen obzvláštní důraz. Na setkání proto budou zváni odborníci, autority či sdružení z rodinné, ekonomické, právní, politické, církevní, kulturní, ekologické, zdravotní i etické oblasti.

Přednášky a besedy jsou přístupné široké veřejnosti, zvláště pak těm, kteří se sociální tematikou a příbuznými obory zabývají. Zváni jsou studenti a vyučující sociálních, humanitních a zdravotních oborů, pracovníci neziskových a charitativních organizací, dále pak každý, kdo má zájem o věci veřejné, kdo za druhé přebírá jistý díl odpovědnosti (zaměstnavatelé, podnikatelé, státní a obecní úředníci) nebo kdo má vliv na veřejné mínění (členové spolků, sdružení a politických stran, právníci, novináři ...). Na konkrétních příkladech a konkrétními podněty má být šířeno povědomí o prosociálním rozměru křesťanské víry a křesťanského životního stylu.

Přednášky s besedou se budou konat po celý rok 2009 vždy první středu v měsíci od 19:00 v Divadle Miriam (farní sál u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00). Bližší informace na e-mailu: iniciativa1711@centrum.cz. (ap, www.farnoststrasnice.cz)

26. 03. 2009