Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Sympozium, kterému běží o člověka

Sympozium, jehož celý název zní „Je to člověk, o kterého tu běží. Křesťanské sociální myšlení v aktuálních ekonomických a politických souvislostech“, se koná pod patronátem   Benediktinského  arciopatství   sv.  Vojtěcha a   sv.  Markéty  v  Praze- -Břevnově a světícího biskupa pražského Mons. Václava Malého v Tereziánském sále břevnovského kláštera.

Při letošním setkání chtějí organizátoři jednak reagovat na aktuální politicko-ekonomickou situaci vyvolanou světovou finanční krizí, jednak hlouběji prozkoumat skrytou perlu moderního křesťanského myšlení: sociální učení církve. Oba tyto okruhy se odrazí ve vystoupeních vzácných přednášejících, ale také v diskusi mezi účastníky sympozia.

Celý   den    je   rozdělen   do   dvou  bloků:   společensko-politického   a    politicko--ekonomického. První panel otevře přední český sociolog prof. Miloslav Petrusek (FSV UK) příspěvkem „Je to člověk, o kterého tu běží – ale o jakého člověka a v jakém společenství?“ Druhý panel zahájí vzájemným dialogem na téma „Mimoekonomické předpoklady fungování volného trhu“ dva přední čeští ekonomové: prof. Lubomír Mlčoch (FSV UK, Centrum pro sociální otázky ČBK) a někdejší politik, dnes pedagog Doc. Tomáš Ježek (VŠE).

Naše setkání se koná krátce po návštěvě papeže Benedikta XVI. v Praze, Staré Boleslavi a Brně. Nedávno, 7. července, papež vydal svou sociální encykliku Caritas in veritate („Láska v pravdě“). Věnuje se tu povýtce politickým, ekonomickým a společenským tématům, která hýbají současným světem. Tento hutný a velmi čtivý text je jeho zásadním slovem k současné ekonomické krizi, hledáním příčin, důsledků, ale také východisek. I o encyklice bude zvláště řeč.

Celý den bude zahájen společnou bohoslužbou od 8:30 v bazilice sv. Markéty, kterou bude celebrovat pražský světící biskup Václav Malý s převorem-administrátorem kláštera P. Prokopem Siostrzonkem OSB. Intence mše svaté je tak jako jindy za arciopata Anastáze Opaska, Vladimíra Neuwirtha, Pavla Tigrida a další zesnulé členy a příznivce Opus bonum. Účastnický poplatek (do něhož je zahrnut už tradičně mj. vydatný oběd s přípitkem, odpolední občerstvení, tisk bulletinu a další nutné náklady) činí tak jako loni 150 Kč. (www.opus-bonum.cz, ap)

Organizátoři prosí všechny zájemce o potvrzení účasti. Více na www.opus-bonum.cz. Kontakt: e-mail: opus.bonum@centrum.cz, 721 285 237.

Program:

8:30     bohoslužba v bazilice sv. Markéty

9:30     Úvodní slovo biskupa Václava Malého a převora Prokopa Siostrzonka OSB

I. Politika a společnost

9:45     Prof. Miloslav Petrusek: Je to člověk, o kterého tu běží: ale o jakého a v jakém společenství?

10:30    Ing. Luděk Rychetník: Proč společné dobro není totéž co celospolečenský zájem?

11:00    PhDr. Josef Zeman: Diskuse o rodině a východiska rodinné legislativy. Naděje, nebo hrozby?

11:30    Společná diskuse s panelisty (moderuje Petruška Šustrová)

12:00    Přípitek, oběd, káva

13:20    Připomínka dobrého díla opata Anastáze Opaska

13:45    Kulturní vystoupení

II. Politika a hospodářství

14:00    Prof. Lubomír Mlčoch a Doc. Tomáš Ježek: Dialog o mimoekonomických předpokladech fungování volného trhu

15:00     Prof. Martin Potůček: Místo Sociální doktríny pro Českou republiku v odborném, občanském a politickém životě země

15:30     MUDr. Marián Hošek: Sociální nauka církve v napětí s reálnou politikou a mechanismy moci

16:00     Společná diskuse s panelisty (moderuje Ing. Martin Kupka)

Volná diskuse účastníků a zakončení

20. 10. 2009