Vyhledávání Menu

Titulární slavnost katedrály sv. Víta

V den titulární slavnosti katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude 15. června 2015 od 18.00 hodin mši svatou ve Svatovítském chrámu sloužit emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk. Připomene zároveň 671. výročí „položení základního kamene“ svatovítské katedrály a povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.

Záměr vybudovat nový chrám souvisel s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství, k němuž došlo, stejně tak jako k zahájení stavby gotické katedrály, v roce 1344. Převratnou událost, která měla ohromný význam nejen pro život církve v naší zemi, ale i pro českou státnost, popsal ve své kronice František Pražský. V zápise z 21. listopadu z roku 1344 můžeme číst: „Konečně Bůh … dovršil milost milostí. Neboť jasný kníže pan Karel, moravský, v touze po vynětí Kostela pražského a rozšíření jeho důstojnosti, dosáhl od pana papeže, že se stal metropolitním a bezprostředně podléhal římské kurii.“

Pražské biskupství bylo povýšeno na arcibiskupství zvláštní bulou papeže Klimenta VI. z 30. dubna 1344. Dne 21. listopadu 1344 přijal v chrámu sv. Víta odznaky arcibiskupského důstojenství první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Po skončení obřadu byl za přítomnosti krále Jana Lucemburského a jeho synů Karla a Jana položen „základní kámen“ nové katedrály.

O životě sv. Víta máme velmi málo údajů. Narodil se kolem roku 297 na Sicílii a zemřel za Diokleciánova pronásledování mučednickou smrtí – údaje o místě smrti se liší. Prokazatelně byl ctěn již v 5. století – k rozšíření úcty nesporně přispělo i to, že byl popraven ve věku sedmi let, protože se odmítl zříci víry v Boha. Zejména ve středověku patřil k nejvíce uctívaným světcům. Zasvěcením pražské katedrály sv. Vítovi se Praha připojila ke stovkám evropských míst, které jej považují za svého patrona. Jeho památka se připomíná 15. června. Více na www.katedralasvatehovita.cz. (Aleš Pištora)

08. 09. 2017