Vyhledávání Menu

U mosta slúžiti


Česká dominikánská provincie spolu s Centrem medievistických studií pořádá ve dnech 29. - 30. září 2016 v barokním refektáři kláštera u Sv. Jiljí v Praze mezinárodní vědeckou konferenci k 800. výročí založení Řádu kazatelů - dominikánů.


69528


Program konference je rozdělen do šesti bloků. Konference se bude kromě jiného soustředit na počátky dominikánů v Evropě a českých zemích, na působení dominikánů na univerzitách, na stavební vývoj dominikánských konventů a další témata. Vystoupí takové osobnosti jako např. prof. Josef Žemlička, prof. Petr Sommer či prof. Jan Royt.

Řád kazatelů (latinsky Ordo Prædicatorum), rovněž nazývaný podle svého zakladatele Dominikánský řád, má svůj původ v období středověku. Vznik Kazatelského řádu byl odpovědí na potřeby vývoje Evropy na přelomu 12. a 13 století. Začínalo být zřejmé, že se již nestačí za křesťany modlit a postit, nýbrž že je také třeba mezi ně jít a věnovat se jejich náboženské výchově. Zakladatele řádu byl sv. Dominik Guzman, který se narodil kolem r. 1175 v Calerueze ve Španělsku. Sv. Dominik rozesílal bratry do Španělska, Francie, Itálie, Německa, a další místa Evropy. Ještě za Dominikova života se kazatelský řád rozšířil po celé Evropě. Poslání dominikánů zůstávalo a zůstává ve své podstatě neměnné. Řeholníci trávili stejný čas na cestách jako v klášterech, avšak vždy s ohledem na jejich poslání kázat, a to v souvislosti s potřebami a podmínkami určitého regionu.

V Čechách byl první dominikánský klášter založen blahoslaveným Česlavem v r. 1226. Dominikánské kláštery tvořily nedílnou součástí středověkých měst. Obdobím rozkvětu dominikánského života v našich zemích bylo období let 1620 – 1780. Rušení klášterů Josefem II. se citelně dotklo i dominikánů. Po dlouhá desetiletí se čeští dominikáni stali dokonce součástí rakouské provincie. Obnovu České dominikánské provincie přinesl až r. 1905. Nadějný rozvoj byl ukončen v dubnu 1950 násilným zrušením všech mužských řeholních společenství. Po období ilegality v době komunistického režimu mohla Česká dominikánská provincie rozvinout svou činnost až po r. 1989. Více na www.op.cz. (www.op.cz)

Aleš Pištora 26. 09. 2016