Vyhledávání Menu

URBIS ET ORBIS DECRETUM

U příležitosti blížící se liturgické slavnosti Apoštolských knížat chce Svatý otec, v rámci své pastorační péče, zavčas poskytnout věřícím duchovní poklady pro jejich posvěcení, aby tak mohli v této milostiplné a příhodné době upevnit svá předsevzetí týkající se nadpřirozené spásy, a to již od prvních nešpor uvedené slavnosti, určené zejména ke cti Apoštola národů, jehož dvoutisícileté výročí pozemského narození si připomeneme.
Římský biskup nabízí univerzální církvi dar odpustků, který skutečně usnadňuje dosažení většího vnitřního očištění. Toto očištění oslavuje blaženého apoštola Pavla, upevňuje v srdcích věřících nadpřirozený život a láskyplně je vede k tomu, aby nesly plody dobrých skutků.
Apoštolská Penitenciárie, pověřená Svatým otcem přípravou a vydáním dekretu o poskytování a získávání odpustků v průběhu celého Roku sv. Pavla, poskytuje tímto dekretem, vydaným v souladu s přáním papeže, následující milosti:
 
I. - Všem jednotlivým věřícím křesťanům, kteří opravdově litují svých hříchů, jsou náležitě očištěni svátostí pokání a posíleni svatým přijímáním, kteří se s úctou vydají na pouť do papežské baziliky sv. Pavla za hradbami na ulici Ostiense a pomodlí se na úmysl Svatého otce, jsou přiznány a uděleny plnomocné odpustky časného trestu za jejich hříchy, poté co obdrželi svátostné odpuštění hříchů a prominutí svých nedostatků.
Plnomocné odpustky budou moci získat věřící křesťané jak pro sebe, tak pro zemřelé, a to tolikrát, kolikrát splní předepsané úkony; v platnosti zůstává norma, podle které je možné získat plnomocné odpustky pouze jednou za den.
Aby modlitby, které se konají během těchto posvátných návštěv, intenzivněji vedly a povzbuzovaly duše věřících k uctívání památky sv. Pavla, bylo stanoveno a nařízeno následující: každý věřící se kromě svých modliteb před oltářem s Nejsvětější svátostí, podle své zbožnosti, vydá ke konfesnímu oltáři, kde se upřímně pomodlí Otčenáš a Vyznání víry a připojí invokace ke cti Blahoslavené Panny Marie a sv. Pavla. Tato úcta musí být neustále úzce spojena s památkou Knížete apoštolů sv. Petra.
 
II. – Věřící křesťané různých místních církví po splnění běžných podmínek (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce), s vyloučením jakékoliv náklonnosti k hříchu, mohou získat plnomocné odpustky, když se budou účastnit veřejného posvátného obřadu nebo pobožnosti ke cti Apoštola národů; ve dnech slavnostního zahájení a ukončení Roku sv. Pavla na všech posvátných místech; v ostatní dny stanovené místním biskupem na posvátných místech zasvěcených sv. Pavlu a ve prospěch věřících i na jiných místech, určených biskupem.
 
III. – Věřící, kterým brání nemoc nebo jiná legitimní a zřejmá příčina, vždy s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s předsevzetím, že splní běžné podmínky hned, jakmile to bude možné, mohou také získat plnomocné odpustky, když se duchovně připojí k některé jubilejní oslavě ke cti sv. Pavla a obětují Bohu své modlitby a utrpení za jednotu křesťanů.
 
Kněží, kteří byli příslušnou církevní autoritou pověřeni zpovídáním, by měli přijmout věřící vstřícně a velkodušně, aby jim tak usnadnili obdržení všech potřebných milostí.
 
Tento dekret platí pouze během Roku sv. Pavla. Jakékoli opačné ustanovení není překážkou.
 
Vydáno v Římě, v sídle Apoštolské Penitenciárie, dne 10. května, 2008 let od vtělení Páně, na vigilii Seslání Ducha Svatého.

 
kard. James Francis Stafford
vrchní penitenciář
 
X Gianfranco Girotti, O.F.M.Conv.
titulární biskup z Mety, regent


 

21. 08. 2013