Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Vyšel sborník studií „Svatý Václav“

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2008 při příležitosti 1100. výročí narození sv. Václava uspořádalo Arcibiskupství pražské a Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK vědeckou konferenci na téma Svatý Václav a jeho kult. Kolokvia, které bylo doplněno výstavou „Svatý Václav – ochránce České země“ pořádanou Arcibiskupstvím pražským ve spolupráci s Národní galerií, se zúčastnilo celkem 22 specialistů, kteří zastupovali různé vědecké disciplíny: historii, teologii, dějiny umění, klasickou filologii, archeologii a numismatiku. Mezi jinými to byli prof. Jan Royt, prof. Zdeňka Hledíková či prof. Jiří Kuthan. Jedním z výsledků kolokvia je nová publikace.

Většina referátů, jejichž tématem jsou dějiny českého státu a církve v 10. století a svatováclavský kult s důrazem na projevy středověké a pozdější úcty, si všímá především středověkého období (Václav jako věčný kníže Čechů atd.). Řada příspěvků je orientována kunsthistoricky (Svatováclavská kaple, Svatováclavská koruna, Parléřova socha sv. Václava atd.). Tři příspěvky se zabývají novověkou svatováclavskou tematikou z období baroka, z 19. a ze 20. století. Sborník obsahující příspěvky kolokvia zřejmě úplně poprvé od svatováclavského milénia v roce 1929 shrnuje dosavadní výsledky bádání o sv. Václavu, jeho době a jeho kultu v průběhu celých českých dějin.

Svatý kníže Václav (kol. 908-935) je hlavním patronem českého národa. Byl vnukem prvního křesťanského knížete Bořivoje a jeho manželky sv. Ludmily. Do českých dějin se trvale zapsal jako stavitel rotundy sv. Víta na Pražském hradě, pozdější katedrály, a především jako oběť svého bratra Boleslava, který toužil vládnout místo něho. Ještě důležitější je ovšem Václavův „druhý život“, který začal v okamžiku přenesení jeho těla ze Staré Boleslavi do svatovítské rotundy na Pražském hradě. Nad jeho hrobem bylo nejdříve zřízeno biskupství a časem mu byla symbolicky svěřena i péče o celý český stát. Tak se z něj stal věčný panovník, který pouze dočasně propůjčoval správu země právě vládnoucím knížatům a králům. (Aleš Pištora, www.togga.cz)

Petr Kubín (ed.), Svatý Václav - Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého, Praha, Togga 2010.

23. 06. 2010