Vyhledávání Menu

Využití nemovitého majetku

Postup při jednání o využití či majetkoprávním nakládání s nemovitostmi nyní vlastněnými církevním subjektem v rámci Arcidiecéze pražské:
1. zjištění vlastníka nemovitosti a způsob vstupu do jednání

2. jednotlivá řešení při různých typech nakládání s nemovitostmi

  • směna
  • obdarování
  • výpůjčka
  • nájem
  • prodej
  • ostatní

1. zjištění vlastníka nemovitosti

Vlastníkem je:

a) římskokatolická farnost

- spojit se se zástupcem dané farnosti (kontakt lze najít v elektronickém Katalogu) 

- poslat na Realitní oddělení Správy majetku předjednaný (dohodnutý) návrh, žádost, atp.

b) kapitula

- spojit se se zástupcem dané kapituly (kontakt lze najít v Katalogu

- poslat na Realitní oddělení Správy majetku předjednaný (dohodnutý) návrh, žádost, atp.

Smluvní vztahy s těmito subjekty podléhají schválení Arcibiskupstvím pražským, bez tohoto schválení je smluvní vztah dle čl. II Směrnice o správě církevního majetku č. 2/2001 ve znění novely č. j. 7568/2003 z 3. prosince 2003 neplatný.

c) Arcibiskupství pražské

- poslat žádost, návrh, nabídku atp. na Realitní oddělení Správy majetku, adresa: Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha 1 - Hradčany.

Vlastnictví nemovitosti lze určit podle parcelního čísla v případě pozemku (parcela pozemková, stavební atp.), čísla popisného v případě stavby, dotazem na Katastrálním úřadě.

2. řešení různých typů nakládání s nemovitostmi

a) směna

Zájemce upřesní požadovanou a nabízenou nemovitost aktuální informací z katastrálního úřadu, projedná záměr s vlastníkem (statutárním zástupcem, uvedeným v Katalogu nebo s Realitním oddělením Správy majetku), výsledek je předán písemnou formou k posouzení a schválení na Realitní oddělení Správy majetku.

Pokud Arcibiskupství pražské schválí záměr, připraví návrh směnné smlouvy, pokud jej neschválí, vstoupí v jednání se zájemcem a vlastníkem.

b) obdarování

Dárce nabídne církevnímu subjektu nemovitý dar. Realitní oddělení Správy majetku AP připraví (v případech, kdy vlastníkem je farnost nebo kapitula i ve spolupráci s obdarovaným) darovací smlouvu.

c) výpůjčka

Zájemce o výpůjčku písemně upřesní požadovaný předmět výpůjčky, zdůvodní její smysl, projedná s vlastníkem, s jeho písemným vyjádřením předá k posouzení na Realitní oddělení Správy majetku.

d) nájem

Zájemce o nájem upřesní požadovaný předmět nájmu, projedná záměr s vlastníkem (statutárním zástupcem, uvedeným v Katalogu), výsledek předán písemnou formou na Realitní oddělení Správy majetku AP.

Pokud Arcibiskupství pražské schválí záměr, připraví návrh nájemní smlouvy, pokud jej neschválí, vstoupí v jednání se zájemcem a vlastníkem.

Typy nejčastěji uzavíraných nájemních smluv:  

- půda: orná půda, rybník, zahrada, ostatní plochy, hřbitovy, lesy, pozemek pro reklamní plochy,

- budovy a jejich části: byty, nebytové, kostely (filmování, koncerty), umístění telekomunikačního zařízení GSM operátorů, bezdrátového internetu atd.

Dodatek k nájemní smlouvě:

V případě uzavírání dodatku k nájemní smlouvě vlastník nemovitosti předkládá návrh ke schválení Realitnímu oddělení Správy majetku.

e) prodej

Aktuální nabídky budov a pozemků k prodeji naleznete zde.

16. 03. 2015