Vyhledávání Menu

Významné události a výročí – duben 2014

2. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka se v 18.30 hodin zúčastní besedy se studenty a absolventy vysokých škol v kostele sv. Kříže (Na Příkopě).

3. 4.

Italský kulturní institut pořádá od 17.00 hodin v kapli Italského kulturního institutu prezentaci knihy „Setkání s Dominikem kardinálem Dukou OP“ autorů Pavla Veselého a Renáty Luckové. Více na www.iicpraga.esteri.it.

5. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se spolu s ostatními českými a moravskými biskupy od 10.00 hodin zúčastní v Českých Budějovicích mše svaté při příležitosti poděkování Mons. Jiřímu Paďourovi.

6. 4.

Piccolo coro a Piccola orchestra zvou na postní benefiční koncert pro sestry boromejky, který se koná od 15.00 hodin v kostele sv. Karla Boromejského (Vlašská 36, Praha 1). Na programu je Dietrich Buxtehude: Membra Jesu Nostri. Více na www.piccola.cz.

6. – 13. 4.

V týdnu před Květnou nedělí proběhne „Týden modliteb za mládež“, který je vyhlášen biskupy. Více na https://tmm2014.signaly.cz.

7. 4.

Na pražském arcibiskupství se poprvé setkají členové rady Nadačního fondu pro svatovítské varhany.

8. 4.

V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně od 18.00 hodin čtvrtý koncert cyklu duchovní hudby. Na programu budou díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Brahmse, A. Dvořáka, J. Kličky. Účinkují: Marie Fajtová – soprán, Pavel Kohout – varhany.

9. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 10.30 hodin na Žofíně zúčastní setkání politických vězňů, které si připomene 25. výročí založení Konfederace politických vězňů v ČR. Zazní Dvořákovo Te Deum. Více na www.kpv-cr.cz.

Akademická duchovní správa ČVUT v Praze pořádá od 20.00 hodin mši svatou v kostele sv. Bartoloměje, po níž následuje přednáška dr. Jiřího Grygara na téma „Věda a víra“. Více na http://ads.cvut.cz.

11. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 12.00 hodin v rezidenci primátora hlavního města Prahy zúčastní udílení Ceny Arnošta Lustiga za rok 2013. Více na www.cenaarnostalustiga.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zahájí v 15.00 hodin v Domě kultury v Litoměřicích 12. ročník výstavy „Vinařské Litoměřice“. Více na http://vinarskelitomerice.netstranky.cz.

11. – 12. 4.

V pátek se od 19.00 hodin v kostele sv. Ignáce (Karlovo náměstí) a v sobotu od 9.30 hodin v Salesiánském centru mládeže v Praze-Kobylisích koná oslava 29. Světového dne mládeže. Odpoledne bude od 16.00 hodin mši svatou sloužit v Kobylisích kardinál Dominik Duka OP.

13. 4.

Pontifikální mše svatá na Květnou neděli začíná v bazilice sv. Jiří v 10.00 hodin. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka posvětí ratolesti a poté vyjde liturgický průvod z baziliky do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde bude pokračovat mešní bohoslužba, při které budou provedeny chorální pašije.

Vůbec poprvé se ve Svatovítské katedrále budou konat pašijové hry. Upravenou verzi Hořických pašijí představí od 15.00 hodin tři herecké osobnosti – Otakar Brousek ml., Nela Boudová a Jakub Gottwald. Zazní hudba Jaroslava Krčka v provedení souboru Musica Bohemica.

Farnost u kostela Panny Marie Sněžné zve na křížovou cestu na Petříně. Sraz je u prvního zastavení na Petříně v 15.00 hodin. Více na www.pms.ofm.cz.

16. 4.

Ekumenická bohoslužba v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 17.00 hodin zahájí spolu s křížovou cestou po Starých zámeckých schodech k Valdštejnské jízdárně nejreprezentativnější výstavu grafického díla Bohuslava Reynka. Výstava potrvá od 17. dubna do 31. července. Více na www.reynek.cz.

17. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka bude na Zelený čtvrtek od 9.30 hodin hlavním celebrantem eucharistické slavnosti Missa chrismatis v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, při níž obnoví kněží své závazky vyplývající ze svátosti svěcení.

Mše sv. na památku Poslední večeře Páně – Večerní mše sv. Zeleného čtvrtku bude slavena v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dle obvyklých zvyků od 18.00 hodin.

18. 4.

V kostele Všech svatých na Pražském hradě povede katedrální farář v 15.00 hodin křížovou cestu.

Obřadům památky Umučení Páně bude od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha předsedat kardinál Dominik Duka. Během obřadů zazní Saety, tradiční andaluské velkopáteční zpěvy.

V kostelech pražské arcidiecéze se koná velkopáteční sbírka na Svatou zemi.

19. 4.

Katedrální kapitula a pražský arcibiskup kardinál Duka se budou ráno v 8.00 hodin modlit v katedrálním presbytáři zpívané ranní chvály Bílé soboty. Celý den bude otevřen kostel Všech svatých pro celodenní rozjímaní u „Božího hrobu“.

Velikonoční vigilie - Liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí, bude v katedrále od 20.30 hodin předsedat kardinál Dominik Duka. Během obřadů slavených podle starobylé tradice, které začnou žehnáním ohně před katedrálou, zazní biblická čtení v některých světových jazycích a bude udělena svátost křtu a biřmování katechumenům.

20. 4.

Při dopolední pontifikální mši svaté na Neděli velikonoční sloužené arcibiskupem Dukou od 10.00 hodin bude proveden pro připomínku křtu výkrop lidu křestní vodou. Mše svatá bude zakončena Apoštolským požehnáním, které pan arcibiskup udělí jménem Římského velekněze. Během slavnostní mešní liturgie zazní skladby G. F. Händela, J. Sehlinga a L. Sluky.

V rámci Roku české hudby 2014 se v malostranském chrámu sv. Mikuláše kromě pravidelných koncertů koná také cyklus větších koncertů. O velikonoční neděli od 18.00 hodin kromě Mozartovy Korunovační mše zazní Regina coeli F. X. Brixiho a velikonoční moteto Terra tremuit J. N. Škroupa. Program provede orchestr Praga Sinfonietta za řízení Miriam Němcové. Více na www.stnicholas.cz.

22. – 26. 4.

V augustiniánském klášteře sv. Tomáše se koná již XVI. augustiniánský týden. Letošní téma zní „Sv. Augustin a vzdělání. Augustiniánská pedagogika“. Více na www.augustiniani.cz.

23. 4.

V den svátku sv. Vojtěcha bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin sloužit mši svatou, při níž budou do nového relikviáře uloženy ostatky sv. Vojtěcha, hlavního patrona pražské arcidiecéze. Nový relikviář se svatovojtěšskými relikviemi, který pražský arcibiskup požehná, bude umístěn do novogotického oltáře ve Staré arcibiskupské kapli Svatovítského chrámu.

Biskup Václav Malý bude v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně sloužit mši svatou při příležitosti 20. výročí založení Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. Více na www.kppp.cz.

24. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin v bazilice sv. Jiří sloužit mši svatou ke cti sv. Jiří při příležitosti setkání skautů.

26. 4.

Od 10.00 hodin se v Libici nad Cidlinou koná pouť ke sv. Vojtěchu, které se zúčastní také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Připomenuto bude 350. výročí vzniku hradecké diecéze.

Občanské sdružení Zbraslavské pašije již čtvrtým rokem pořádá Lidové pašijové hry. Letošní představení se uskuteční opět v areálu Zbraslavského zámku a to 26. dubna od 14.30 hodin a 27. dubna od14.30 hodin. Více na našich http://pasije.webgarden.cz/obcanske-sdruzeni-zbraslavske.

26. – 29. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se spolu s kardinálem Miloslavem Vlkem zúčastní v Římě kanonizace papežů Jan XXIII. a Jana Pavla II.

30. 4.

V Arcibiskupském paláci se od 15.00 hodin koná již potřetí Den zvoníků pražské arcidiecéze. Od 18.00 hodin bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou ke cti sv. Zikmunda.

V kostelech pražské arcidiecéze se při všech bohoslužbách koná sbírka na charitní činnost.

Aleš Pištora 03. 04. 2014