Vyhledávání Menu

Významné události a výročí – květen 2016


V měsíci květnu nás čeká 15. arcidiecézní pouť za duchovní povolání na Svatou Horu, oslavy svátku sv. Jana Nepomuckého a také slavnost Seslání Ducha svatého, která uzavírá velikonoční dobu. Jednou z největších událostí jistě bude bohoslužba při příležitosti mezinárodní oslavy Otce vlasti Karla IV.


60092

Foto: www.navalis.cz


4. 5.

Na svátek sv. Floriana bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu s opatem Strahovského kláštera Michaelem Pojezdným sloužit od 18.00 hodin mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Slavnost, při níž bude požehnán zvon, který bude znít na památku hasičů zemřelých při výkonu služby, bude v přímém přenosu vysílat Česká televize.

V rámci cyklu „Večery u kapucínů“ proběhne od 19.00 hodin v historickém refektáři kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech (Loretánské nám. 6a) 61. benefiční koncert, během kterého vystoupí soubor Ensemble Convertendo a zahraje skladby G. Ph. Telemanna, M. Uccelliho, A. Corelli nebo T. Meruli. Více na www.veceryukapucinu.cz.

5. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se ve 12.00 hodin v rezidenci primátora zúčastní udílení Ceny Arnošta Lustiga za rok 2015.

V kapli Staroměstské radnice bude od 12.33 hodin sloužit kancléř Metropolitní kapituly a farář od u Matky Boží před Týnem P. Vladimír Kelnar mši svatou za oběti války. V závěru bohoslužby pronese modlitbu pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Vždy 1. čtvrtek v měsíci od 19.00 zve farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově na Modlitební večery chval. Připravena je modlitba chval a díků za doprovodu hudebních nástrojů, které vycházejí z biblického pojetí modlitby (kytara, ukulele, housle). Více také na www.VeceryChval.cz. nebo www.centrumbarrandov.cz.

6. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 16.30 hodin sloužit v kostele sv. Ludmily mši svatou za povolání.

7. 5.

V areálu baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře v Příbrami se koná 15. arcidiecézní pouť za duchovní povolání s otevřením Brány milosrdenství pro duchovní povolání. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude mši svatou sloužit od 11.00 hodin.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná v 18.00 hodin novou kapli v Lázních Mšené.

8. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 10.30 hodin zúčastní na pražském Vítkově pietního ceremoniálu u příležitosti 71. výročí ukončení 2. světové války. 

Od 14.45 hodin se koná komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově.

V Hostivicích - Břve bude biskup Karel Herbst od 16.00 hodin sloužit mši svatou s požehnáním nové kaple TV Noe.

10. 5.

Pedagogická fakulta pořádá ve spolupráci s farností Matky Boží před Týnem od 19.30 hodin v jejím kostele koncert k výročí konce druhé světové války, při kterém zazní W. A. Mozart - Requiem a A. Dvořák - Te Deum. Vystoupí sólisté, Collegium paedagogicum (pěvecký sbor PedF UK), sbor Notre Dame, Piccolo coro a Piccola orchestra, dirigent Marek Valášek. Více na www.tyn.cz

11. – 12. 5.

Společnost pro křesťanskou meditaci v ČR spolu s Ústavem filosofie a religionistiky FF UK zve na mezinárodní seminář Meditatio, jehož tématem je současná spiritualita. Seminář se bude konat ve Velké aule Filozofické fakulty UK. Vystoupí filosof Charles Taylor, religionista Tomáš Halík, benediktýnský mnich Laurence Freeman OSB a ekumenická teoložka prof. Ivana Noble. Více na www.wccm.cz.

12. 5.

V rámci oslav 180 let od poslední korunovace v Čechách se od 18.00 hodin v budově Českého svazu vědeckotechnických společností (Willenbergův sál) koná přednáška generálního vikáře pražské arcidiecéze Mons. Zdenka Wasserbauera, Th.D. s názvem "Ferdinand V. Dobrotivý a jeho duchovní odkaz".

Od 18.00 hodin se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude konat liturgie slavnosti Výročí posvěcení katedrály. Bylo tomu tak před 87 lety a světícím biskupem byl Jan Nepomuk Sedlák.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v klášteře dominikánů u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a) debatní večer na téma „Alasdair MacIntyre a Návrat ke ctnostem: teologická reflexe Michaela Sherwina“. Moderuje fr. Filip Boháč OP.

13. 5.

Arcidiecézní charita Praha zve na odborný seminář, který je určený poskytovatelům sociálních služeb, žadatelům o dotace z EU fondů pro účely sociálního bydlení, veřejné správě a dalším zájemcům o problematiku sociálního bydlení. Seminář se koná od 14.00 hodin ve školícím středisku Marianeum, Máchova 7, Praha 2 – Vinohrady.

14. 5.

Mezinárodní oslavy Otce vlasti Karla IV. vyvrcholí slavnou mší svatou za vlast. V sobotu ji bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 11.00 hodin za účasti nejvyšších představitelů našeho státu i zástupců starých panovnických rodů Evropy.

U kostela sv. Františka na Chodově se od 12.00 hodin koná motorkářské požehnání.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP položí v 16.00 hodin spolu s rektorem Univerzity Karlovy prof. Tomášem Zimou květiny u hrobu Karla IV.

Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se předpokládá o velikonocích roku 2017 (nebo i později), budou přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 16.30 hodin.

V předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého se v řadě kostelů slaví vigilie. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se ekumenická bohoslužba koná od 20.00 hodin. V kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě rovněž od 20.00 hodin a v kostele sv. Jakuba Staršího v Kunraticích od 21.00 hodin. V pražské katedrále zazní skladby W. A. Mozarty, T. Surovíkové, M. Duruflého, J. Hanuše v podání smíšeného sboru Carmina Bohemica, který řídí sbormistryně Věra Hrdinková.

Spolek Zbraslavské pašije ve spolupráci s farností Zbraslav uvádějí v kostele sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi od 17.00 hodin při příležitosti 700 výročí narození Otce vlasti představení „Karel IV. u hrobu své matky“.

14. – 15. 5.

Univerzita Karlova společně s Katolickou teologickou fakultou UK, pod záštitou Arcibiskupství pražského a Městské části Praha 2 pořádá komentované prohlídky pražských chrámů, založených Karlem IV. Více na http://karel700.cuni.cz/KAREL-85.html.

15. 5.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude na slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice) kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, udělovat svátost biřmování při mši svaté v 10.00 hodin. 

Jeden z největších církevních svátků, svátek Corpus Domini, který se slaví po celém světě, má české kořeny. Svátek byl vyhlášen v 13. století poté, co byl český kněz Petr putující z Prahy do Říma svědkem zázraku. Štafetová pouť, která připomíná tyto události, se letos koná již podesáté. Letošní štafeta odstartuje v neděli 15. května ráno ze Staroměstského náměstí.

15. 5. – 25. 9.

Národní galerie, spolu s Domem bavorských dějin a Vědeckým centrem pro dějiny a kulturu východní a střední Evropy při univerzitě v Lipsku, představuje k sedmistému výročí narození Karla IV. mimořádný výběr kulturních a uměleckých památek jeho doby. Výstava s názvem „Císař Karel IV. 1316–2016“,která se koná pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP, se koná ve Valdštejnské jízdárně. Více na www.ngprague.cz.

16. 5.

Jako každý rok se i letos konají Svatojánské slavnosti - Navalis 2016. Poutní mši svatou bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Po ní vyjde z katedrály tradiční průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě. Slavnosti bude předcházet žehnání koní na Hradčanském náměstí.

17. 5.

V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ pořádá maltézský řád a Společnost produchovní hudbu v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem od 18.00 hodin koncert duchovní hudby. Na programu jsou A. Gabrieli, Sperindio Bertoldo, G.Gorczycki, A.V. Michna, D.Buxtehude, M. Praetorius, M. Pšenička, A. Lotti.

18. 5.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v klášteře dominikánů u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a) večer na téma „Charles Journet: Promluvy o modlitbě“. Diskusi čtenářů moderuje Marie Pitterová OP. Více na www.dominikanska8.cz.

20. 5.

Te Deum pro Katolickou teologickou fakultu UK bude v kostele sv. Ignáce od 15.30 hodin sloužit kardinál Dominik Duka.

21. 5.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bězdědicích bude sloužit od 10.00 hodin biskup Václav Malý mši svatou k výročí narození Karla IV.

Od 11.30 hodin se koná tradiční Mariánskou pouť Prahou za obnovu historického Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Součástí programu je několik zastavení v pražských kostelích s požehnáním kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského. Průvod začíná mší svatou v 11.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.

22. 5.

O letošní slavnosti Nejsvětější Trojice si Tovaryšstvo Ježíšovo připomene 150. výročí návratu do Prahy. Program začíná v 17.30 hodin v kostele sv. Ignáce. Následuje otevření výstavy mapující období let 1866–1950.

24. 5.

Závěrečnou konferencí a vernisáží Poradny Magdala vyvrcholí od 11.00 do 17.00 hodin v penzionu U sv. Kryštofa (Záběhlická 60/72, Praha 10) projekt „Tváře lásky“, který se věnoval prevenci násilí na ženách a mužích – domácímu násilí – a obchodu s lidmi.

Dne 24. května 1976 papež Pavel VI. jmenoval Františka Tomáška kardinálem in pectore a 27. června 1977 toto jmenování veřejně vyhlásil (Titulus S. Vitalis). 30. prosince 1977 pak papež Tomáška jmenoval 34. arcibiskupem pražským a primasem českým. 

25. 5.

V rámci cyklu přednášek a setkání v kostele Pražského Jezulátka (Karmelitská 9, Praha 1) „Člověk v dialogu“ se od 19.00 hodin koná večer s Markem Orko Váchou. Více na www.pragjesu.cz/clovek-v-dialogu.

26. 5.

Mši svatou na slavnost Těla a Krve Páně bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit od 17.00 hodin pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v klášteře dominikánů u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a) večer na téma "Co se mění při proměňování?" Hosté: fr. Benedikt Mohelník OP, Radek Tichý. Moderuje: fr. Filip Boháč OP.

Františkánská pouť seniorů do Hájku. Od 9.00 se koná prohlídka kláštera na Bílé Hoře, poté se autobusem č. 347 pojede do Starých Litovic, odkud se půjde starou poutní cestou do Hájku (4,5 km), nebo je možné jít celou cestu pěšky z Řep (12 km). Ve 12.00 hodin bude P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM sloužit mši svatou, následuje posezení a občerstvení. Odvoz k autobusům č. 306, 307 a 347 je zajištěn. Kontakt: Fr. Reichel, tel.: 241 950 251 / 725 939 385, e-mail: f.reichel@volny.cz.

28. 5.

Ve Svatém roce milosrdenství biskupové Čech a Moravy vyhlásili Národní pouť do Krakova-Lagiewnik. Konat se bude 28. května a povede do místní svatyně Božího milosrdenství.

Letos uplyne 600 let od upálení Jeronýma Pražského na kostnické hranici. Ačkoli stojí v Husově stínu, jedná se o osobnost možná dokonce významnější. Českobratrská církev evangelická tuto osobnost připomene řadou akcí. Vrcholem událostí spojených s výročím bude jednodenní festival 28. května na Střeleckém ostrově v Praze. Návštěvníci se mohou těšit na hudební kapely, loutkové divadlo nebo diskuzi o Jeronýmovi. Program zahájí bohoslužby. 

29. 5.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 9.30 hodin sloužit mši svatou v kostele sv. Jakuba staršího v Petrovicích a požehná nový farní dům Camino.

Aleš Pištora 02. 05. 2016