Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - březen 2013

1. 3.

Mše svatá, které bude od 16.30 hodin předsedat pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, ukončí celodenní adoraci za kněžská povolání, které se od září roku 2012 konají každý první pátek v měsíci v kostele sv. Ludmily na Náměstí míru.

2. 3.

Mše svatá v kostele sv. Františka z Assisi u Karlova mostu, kterou bude ve výroční den úmrtí sv. Anežky České od 10.00 hodin sloužit velmistr a generál řádu křižovníků P. Josef Šedivý O. Cr., připomene Rok sv. Anežky (2011). Kazatelem bude probošt kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském prof. Petr Piťha, který je autorem publikace „Ohlédnutí za rokem svaté Anežky“.

3. 3.

Na závěr festivalu proti totalitě se v neděli 3. března 2013 od 14.00 hodin uskuteční ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a zemřelé politické vězně. Modlitby pronesou zástupci jednotlivých křesťanských církví. Kazatelem bude pomocný biskup Mons. Václav Malý. Více na www.menetekel.cz.

4. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude při příležitosti přenesení ostatků sv. Václava sloužit od 18.00 hodin ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou.

5. 3.

Platforma Dominikánská 8 pořádá v úterý 5. března 2013 od 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze (Jilská 7a) debatní večer s kardinálem Dominikem Dukou OP o jeho cestě do Peru. Debatovat budou také bývalý peruánský velvyslanec Alberto Salas Barahona, kterého od mládí vážou úzké vztahy k dominikánům, a bývalý český velvyslanec v Peru Jan Kopecký. Více na http://www.dominikanska8.cz.

6. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP přednese od 17.00 hodin v Paláci Charitas přednášku na téma „Úloha církve v současné společnosti“.

Farnost Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze 10 – Strašnicích pořádá od 19.00 hodin ve farních prostorách v rámci Roku víry veřejnou přednášku prof. Thomase Prügla, vedoucího katedry církevních dějin Katolické teologické fakulty Univerzity Vídeň, na téma „Koncilní dokument Lumen gentium a jeho výpovědi k primátu papeže a kolegialitě biskupů“. Více na www.farnoststrasnice.cz.

Pravidelná benefice v refektáři kláštera u kapucínů na Hradčanech začíná v 19.00 hodin. S programem nazvaným „Liturgie sv. Jana Zlatoústého“ vystoupí členové sboru Filokallia a Sboru chrámu sv. Cyrila a Metoděje (řídí M. Christou a V. Shuklina), doprovodné slovo J. Beránek. Výtěžek benefice bude věnován Klubu přátel červenobílé hole, který pomáhá lidem se souběžným postižením zraku a sluchu. Více na www.veceryukapucinu.cz.

Akademické duchovní správy ČVUT v Praze pořádá od 20.00 hodin mši svatou v kostele sv. Bartoloměje, po níž následuje přednáška P. Prokopa Brože, ThD na téma „Prý stačí jen věřit v Boha, církve k tomu není třeba“. Více na http://ads.cvut.cz.

7. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 7.00 hodin zúčastní v Bučovicích poděkování vojákům z Afganistanu.

Od 9.00 hodin se koná slavnostní otevření „Domova na Petřinách“. Součástí programu jsou komentované prohlídky tohoto zařízení pro osoby s mentálním postižením. Více na www.domovsvaterodiny.cz.

Platforma Dominikánská 8 pořádá ve čtvrtek 7. března 2013 od 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze (Jilská 7a) debatní večer na téma „Prudentius a literatura antických křesťanů“. V rámci večera bude představen překlad Knihy hodinek (Cathemerinon) Aurelia Prudentia. Více na www.dominikanska8.cz.

Čtvrté představení cyklu literárně-hudebních večerů „Bible, kniha čtená“ se koná od 19.30 hodin v evangelickém kostele na Náměstí Před Bateriemi ve Střešovicích. Večerem věnovaným dramatickému příběhu vyvedení Izraelců z Egypta provází biblista Petr Sláma. Biblické texty přednesou Lenka Zbranková a Zbigniew Kalina. Více na http://biblectena.cz.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském a Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha zvou na cyklus postních kázání, který v kostele Všech svatých vždy ve čtvrtek od 18.00 hodin budou přednášet doc. Josef Hřebík a dr. Jaroslav Brož. Ve čtvrtek 7. 3. je téma „Od strachu ze smrti k oslavě Pána života aneb Suchou nohou přes moře“, 14. 3. „Odumření hříchu a život pro Boha aneb Křestní znovuzrození“ a 21. 3. „Proč hledáte mrtvého mezi živými? aneb Počátky velikonoční víry“.

9. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zve k oslavě 1150. výročí příchodu patronů Evropy na Velkou Moravu. V den původního svátku sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá slavena od 10.00 hodin. Slavností v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou vlastně začíná celý rok cyrilometodějských oslav, si pražské arcibiskupství současně připomene 1040. výročí založení biskupství v Praze, které vzniká roku 973.

10. – 12. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se na Svaté Hoře setká s kněžími pražské arcidiecéze.

13. 3.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství pořádají od 19.00 hodin v Divadle Miriam v Praze 10 – Strašnicích další přednášku projektu I 17-11 Sociální nauka církve. Hosty tentokrát budou prof. Tomáš Halík a provinciál dominikánů Benedikt Mohelník. Tématem bude „V co věří ti, kdo nevěří? Dialog o nádvoří národů Benedikta XVI.“. Více na www.i17-11.cz.

Akademické duchovní správy ČVUT v Praze pořádá od 20.00 hodin mši svatou v kostele sv. Bartoloměje, po níž následuje přednáška dr. Jeroným Klimeš, PhD na téma „Sex ve zpovědnici“. Více na http://ads.cvut.cz.

17. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 11.00 hodin v kostele sv. Martina v Krnově sloužit mši svatou za oběti komunismu.

Od 15.00 hodin se v basilice sv. Markéty na Břevnově koná Svatopostní odpoledne. Pásmo postních meditací obohatí zpěvy sboru Notre Dame. Následuje prohlídka kláštera. Pořádá farnost Matky Boží před Týnem ve spolupráci s břevnovskou farností. Více na www.tyn.cz.

18. 3.

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá od 17.00 hodin Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně třetí koncert duchovní hudby. Na programu budou díla J. S. Bacha a W. A. Mozarta. Účinkují: titulární varhanice u sv. Jakuba v Praze Irena Chřibková a Dagmar Vaňkátová – soprán. Vstup volný.

19. 3.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.30 hodin sloužit mši svatou v klášteře Naší Paní nad Vltavou sester trapistek v Poličanech. Při mši svaté proběhne přijetí slavných slibů.

V roce 1553 zemřel Václav Hájek z Libočan, katolický kněz, autor slavné „Kroniky české“, od roku 1524 kazatel v klášteře sv. Tomáše na pražské Malé Straně, 1544-1549 probošt a později děkan kolegiátní kapituly ve Staré Boleslavi.

20. 3.

Síť pastorálních teologů střední a východní Evropy a Konference německy mluvících pastorálních teologů pořádají v prostorách pražské Katolické teologické fakulty UK ve dnech 19. – 20. 3. mezinárodní pastorálně teologické symposium. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.30 hodin pro účastníky této konference sloužit mši svatou v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích.

V kostel sv. Haštala na Starém Městě pražském zazní od 19.00 hodin koncert s názvem "Rozjímání pod křížem". Duchovní skladby inspirované Ježíšovým utrpením od D. Buxtehudeho, G. B. Pergolesiho a Petra Ebena zazní v interpretaci sboru Notre Dame z Týnského chrámu. Dobrovolné vstupné bude určeno na pokračující obnovu tohoto kostela. Více na www.tyn.cz.

Akademické duchovní správy ČVUT v Praze pořádá od 20.00 hodin mši svatou v kostele sv. Bartoloměje, po níž následuje přednáška P. Karla Moravce na téma „Má rodina smysl i dnes?“. Více na http://ads.cvut.cz.

V roce 1393 zemřel sv. Jan Nepomucký, katolický kněz a mučedník, generální vikář pražské arcidiecéze.

21. 3.

Společnost pro duchovní hudbu spolu s Vedením Všeobecné fakultní nemocnice a pravoslavnou církví pořádají od 16.00 hodin koncert v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2 u příležitosti 328. výročí narození J. S. Bacha. Účinkuje Alena Čechová - housle a Petr Čech – varhany. Na programu skladby  J.S.Bacha, G.F.Händla a W.A.Mozarta. Vstup je volný.

23. 3.

Oslava XXVIII. světového dne mládeže se koná v sobotu před Květnou nedělí od 9.00 hodin v Salesiánském středisku mládeže v Kobylisích. Mottem letošního setkání jsou slova vybraná papežem Benediktem XVI.: „Jděte, získejte za učedníky všechny národy“ (srov. Mt 28,19). Kromě katechezí, přednášek, tvořivých skupin, hudby a sportu bude samozřejmě příležitost

k modlitbě a přijetí svátostí smíření. Tradičním vrcholem je odpolední mše svatá, kterou bude slavit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Více www.praha.signaly.cz.

Centrem Prahy projde XIII. ročník Pochodu pro život, který chce vyjádřit úctu k lidskému životu od okamžiku početí. Pochod začíná ve 12.30 hodin mší svatou v dominikánském kostele sv. Jiljí v Praze (Husova 8). Více na www.pochodprozivot.cz.

Čeští madrigalisté uspořádají ve spolupráci s Týmem spirituální péče v Psychiatrické léčebně Bohnice Benefiční koncert v ústavním kostele sv. Václava od 17.00 hodin. Dobrovolné vstupné bude použito na opravu kostela sv. Václava v Bohnicích.

24. 3.

Na Květnou neděli zahájí biskup Václav Malý slavení obřadů Svatého týdne v Psychiatrické léčebně při mši svaté od 10.00 hodin v kostele sv. Václava v Bohnicích. Více na www.plbohnice.cz.

V Salesiánském centru v Praze Kobylisích se bude konat multižánrový hudební festival Zimbabfest, kterým vyvrcholí projekt „Dnes jím jako Zimbabwan“. Ten začíná již 1. března a je čtvrtým ročníkem projektu „Dnes jím jako…“ zaměřujícím se letos na Zimbabwe. V rámci projektu, jehož cílem je upozornit na problémy lidí v rozvojových zemích, se mohou účastníci naučit uvařit zimbabwské jídlo sadza a zkusit se jeden březnový den stravovat jako chudí Zimbabwané. Více na www.sadba.org.

24. – 31. 3.

Hlavním místem oslav Velikonoc v pražské arcidiecézi je katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha:

Květná neděle (24. 3) – 10.00 hodin mše sv. s žehnáním ratolestí, začátek v bazilice sv. Jiří (kardinál Dominik Duka OP)

Zelený čtvrtek (28. 3.) – 9.30 hodin Missa chrismatis (kardinál Dominik Duka OP, koncelebrují kněží pražské arcidiecéze), 18.00 hodin mše sv. na památku Poslední večeře Páně, možnost rozjímání do 21.00 hodin v kostele Všech svatých

Velký pátek (29. 3.) – 8.00 hodin zpívaná modlitba ranních chval (kardinál Dominik Duka OP), 9.00 - 18.00 hodin možnost rozjímání o utrpení Páně v kostele Všech svatých, 15.00 hodin křížová cesta v kostele Všech svatých, 18.00 hodin památka Umučení Páně (kardinál Dominik Duka OP)

Bílá sobota (30. 3.) – 8.00 hodin zpívaná modlitba ranních chval, poté přesun tichým průvodem do kostela Všech svatých, kde bude možnost celodenní adorace u Božího hrobu, možnost svátosti smíření do 19.20 hodin, 20.30 hodin velikonoční vigilie a křest dospělých (kardinál Dominik Duka OP)

Zmrtvýchvstání Páně (31. 3.) – 10.00 hodin slavnostní mše sv. s apoštolským požehnáním (kardinál Dominik Duka OP)

25. 3.

V roce 1053 zemřel sv. Prokop, poustevník, katolický kněz, benediktin, který v Posázaví praktikoval asketický život. S pomocí knížete Oldřicha vznikla postupně kolem jeho poustevny mnišská osada a sv. Prokop se stal prvním převorem kláštera, který převzal řeholi sv. Benedikta. Sázavský klášter byl jedním z posledních míst v Čechách, kde se provozovala liturgie ve staroslověnštině.

27. 3. – 1. 4.

Bratři kapucíni pořádají exercicie „Velikonoce v tichu kapucínského kláštera“, které povedou bratři Milan Pastierčin OFMCap. a Kryštof Javůrek OFMCap. Více na www.kapucini.cz.

Změna programu vyhrazena, zejména s ohledem na připravované konkláve.

27. 02. 2013