Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí – duben 2013

2. 4.

V roce 1998 byl v Praze zahájen proces blahořečení bývalého pražského arcibiskupa kardinála Josefa Berana (1888-1969).

3. 4.

Od 19.00 hodin se v refektáři kapucínského kláštery na Hradčanech koná pravidelná benefice.  Se skladbami Jiřího Antonína Bendy vystoupí Edita Keglerová (cembalo) a Ivana Bilej Brouková (soprán). Benefiční večer bude věnován Domovu Dana, který poskytuje pobytovou službu a nepřetržitou asistenci pro ženy s mentálním postižením.

4. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 13.00 hodin v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích koncelebrovat mši svatou při příležitosti 70. narozeniny biskupa Jiřího Paďoura. Více na www.bcb.cz.

Platforma Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze (Jilská 7a) debatní večer o tvorbě polského spisovatele, básníka a dramatika Romana Brandstaettera. Hovořit budou Teresie Eisnerová OP a Maciej Ruczaj. Více na www.dominikanska8.cz.

5. 4.

Římskokatolická farnost Matky Boží před Týnem pořádá poutní slavnost v kostele sv. Haštala na Starém Městě pražském. Poutní mše svatá začíná v 15.00 hodin. Při bohoslužbě zazní mariánské zpěvy v podání sboru Notre Dame.

6. 4.

Rada Iustitia et Pax zve na seminář s biskupem Václavem Malým na téma „Mladý člověk a společenské dění“. Seminář se koná od 10.00 do 15.00 hodin v Emauzském klášteře (Vyšehradská 49, Praha 2). Více na www.iupax.cz.

Farnost sv. Cyrila a Metoděje v Praze 6 – Nebušicích zve na Kramářskou hru o příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Účinkuje Divadlo VJečné. Představení začíná v 15.00 hodin v nebušickém kostele.

Bratři kapucíni zvou na Loretánské hudební podvečery. Od 19.00 hodin začíná hudební program „Zastavení s trubkou a varhanami“ v podání Radka Rejška a Víta Janaty. Recitace duchovního slova Marie Samková. Více na www.loreta.cz.

7. 4.

Mezinárodní vězeňské společenství bude od 15.00 hodin v Kavárně Církve bratrské (Evropská 88, Praha 6) prezentovat svou činnost v oblasti péče o odsouzené, propuštěné a oběti trestných činů.

10. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 10.00 hodin zúčastní v Parlamentu České republiky konference na téma „Jednotlivec a stát“.

Akademická duchovní správa ČVUT zve na setkání s významným českým jezuitou P. prof. Ludvíkem Armbrusterem SJ, který většinu svého života prožil v Tokiu. Povídání o tom co nás

rozděluje, ale také spojuje s lidmi v cizích zemích, začíná v 18.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje (Bartolomějská ul.). Po debatě následuje mše svatá ve 20.00 hodin. Více na http://ads.cvut.cz.

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství pořádají od 19.00 hodin v Divadle Miriam v Praze 10 - Strašnicích přednášku projektu I 17-11 Sociální nauka církve s názvem „Prameny zbožnosti sv. Cyrila a Metoděje“. Hostem bude Václava Ventura, vyučující patristiky na KTF UK a lékařské etiky na 1. LF UK. Více na Více na www.i17-11.cz.

11. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 15.00 hodin debatovat se studenty Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

12. 4.

Biskup Václav Malý předá Cenu Arnošta Lustiga za rok 2012. Biskup Malý je prvním nositelem této ceny. Více na www.cenaarnostalustiga.cz.

13. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin slavit v kostele sv. Markéty na Břevnově mši svatou u příležitosti 100. výročí narození arciopata benediktinského kláštera Anastáze Opaska. Více na http://brevnov.cz.

Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR spolu s farností Poříčí nad Sázavou zvou na tradiční pouť ke hrobu dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou. Program začíná mší svatou od 15.00 hodin v kostele sv. Havla (u řeky), které bude předsedat olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

V kostele sv. Václava Psychiatrické léčebny v Bohnicích zazní od 17.00 hodin velikonoční benefiční koncert sboru Divertimento. Na programu jsou upravené lidové písně, populární jazzové skladby a renesanční skladby. Více na Více na www.plbohnice.cz.

13. a 14. 4.

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově, Ackermann-Gemeinde München a Opus bonum pořádají vzpomínkový víkend při příležitosti 100. výročí narození arciopata Anastáze Opaska. Součástí programu je také pásmo ze vzpomínek a veršů Anastáze Opaska, prohlídky klauzury (běžně veřejnosti nepřístupných částí kláštera), intermediální výstava Eugenia Percossiho „After Van Gogh" a další. Více na http://brevnov.cz.

14. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 12.00 hodin slavit v kostele sv. Martina v Krnově mši svatou za oběti komunismu.

15. - 16. 4.

V rámci oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje se uskuteční pouť biskupů, kněží a jáhnů na Velehrad. Kněžské povolání bude ústředním tématem programu, jehož hlavním bodem je poutní mše svatá, kterou 16. dubna od 10.00 hodin slouží olomoucký arcibiskup Jan Graubner, kázat bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Ten se zde také setká s předsedou Slovenské biskupské konference arcibiskupem Stanislavem Zvolenským.

16. 4.

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá od 17.00 hodin Suverénní  rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu v kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně čtvrtý koncert duchovní hudby. Na programu jsou díla J. S. Bacha, G. F. Händla, H. Purcela, L. Vierna, D. Buxtehudeho a dalších.

18. 4.

Platforma Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí v Praze (Jilská 7a) debatní večer k 100. výročí narození Josefa Zvěřiny. Na jeho charizmatickou osobnost budou vzpomínat a jeho dílo reflektovat Mireia Ryšková, Vojtěch Novotný, Marie Rút Křížková a Jan Stříbrný. Více na www.dominikanska8.cz.

20. 4.

V roce 1913 se narodil Jan Anastáz Opasek, katolický kněz-benediktin, teolog, literární historik a básník, organizátor exilového kulturního života. V září 1938 jmenován převorem břevnovského benediktinského kláštera a roku 1947 zvolen jeho opatem. Za totalitního režimu, v roce 1950 byl odsouzen na doživotí. V prosinci 1968 odešel do SRN, kde působil v benediktinském opatství v Rohru. V roce 1990 se vrátil do vlasti a stal se arciopatem břevnovského kláštera.

21. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavit mši svatou spolu s nově pokřtěnými a jejich kmotry.

22. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin slavit mši svatou, při které sestry kláštera v Poličanech složí slavné sliby.

22. – 26. 4.

V augustiniánském klášteře sv. Tomáše na Malé Straně (Josefská 8, Praha 1) se koná již XV. Augustiniánský týden. Soubor přednášek a seminářů má přiblížit nejvýznamnější postavu západních církevních Otců. Více na www.augustiniani.cz.

23. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zve do svatovítské katedrály k oslavě svátku sv. Vojtěcha. Mše svatá, při které kardinál Duka spolu s přítomnými poděkuje za 70 svého života, začíná v 18.00 hodin.

Společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají od 16.00 hodin koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje Thuri Ensemble a Jan Kalfus – varhany. Na programu skladby G. P. Telemanna, J. F. N. Segera, J. S. Bacha, G. F. Händla, F. X. Thuriho a J. K. Vaňhala.

Česká křesťanská akademie zve k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země, která se bude konat od 19.00 hodin v kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova Mostu. Kázáním poslouží br. Jáchym Gondáš z Bratrské jednoty baptistů, zpívat bude pěvecký soubor Gabriel. Po bohoslužbě následuje beseda s P. Markem O. Váchou zaměřená na téma „Život se rodí ze smrti“.

23. - 24. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude předsedat plenárnímu zasedání České biskupské konference, které se tentokrát koná v Praze.

26. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude sloužit od 18.00 hodin mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ke cti sv. Huberta u příležitosti 90. výročí Českomoravské myslivecké jednoty.

27. 4.

V kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech začíná od 14.00 hodin adorace a poté následuje duchovní program v kapucínském klášteře. Závěrečnou mši sv. v kostele Narození Páně v Loretě v 18.00 hodin bude celebrovat br. Augustin Šváček OFMCap. Po bohoslužbě loretánská pobožnost v ambitu.

27. a 28. 4.

Občanské sdružení Zbraslavské pašije ve spolupráci se Zbraslavskou farností a Městským úřadem Praha 5 – Zbraslav již třetím rokem pořádá v historickém prostředí zámeckého parku Zámku Zbraslav před kostelem sv. Jakuba st. lidové pašijové hry. Začátek je v sobotu 27. 4. i v neděli 28. 4. od 15.00 hodin.

28. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní oslav sv. Vojtěcha v Hnězdně. Od 9.30 hodin bude hlavním celebrantem mše svaté ke cti patrona arcidiecéze Hnězdno, celého Polska i Uher, ale také hlavního patrona Arcidiecéze pražské.

28. - 30. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se na Svaté Hoře setká s kněžími pražské arcidiecéze.

30. 4.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 18.00 hodin při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha setká se zvoníky pražské arcidiecéze.

27. 03. 2013