Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí - listopad 2008

2. 11.

Památky všech věrných zemřelých vzpomeneme dne 2. listopadu 2008. V 16:00 bude pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk celebrovat mši sv. v bazilice sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě. Následuje pobožnost za zemřelé na vyšehradském Slavíně.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude mši svatou celebrovat v 9:30 Václav Malý. Spolu s členy Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze budou mši svatou koncelebrovat v 17:00 biskupové Václav Malý a Karel Herbst.

3. 11.

Roku 1918 krátce po vzniku Československé republiky strhl rozvášněný dav mariánský sloup na Staroměstském náměstí považovaný za symbol habsburské nadvlády.

4. 11.

V úterý 4. listopadu otevře kardinál Miloslav Vlk spolu s Pavlem Kavánkem, předsedou představenstva ČSOB, nově zrekonstruovanou kapli svatého Jana Nepomuckého. Dohled nad rekonstrukcí kapličky i její hlavní dominanty, sochy sv. Jana Nepomuckého, převzala ČSOB.

Roku 1598 se narodil Arnošt Vojtěch hrabě z Harrachu, 13. pražský arcibiskup a kardinál, velmistr řádu křížovníků s červenou hvězdou. Zřídil biskupství v Hradci Králové (1655) a v Litoměřicích (1664), uvedl do Čech řád milosrdných bratří, piaristy, hyberny, paulány. Tajemník papeže Řehoře XV. (+ 25.10.1667).

5.–6. 11.

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2008 pořádá Arcibiskupství pražské a Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK vědeckou konferenci na téma „Svatý Václav a jeho kult“. Pro velký zájem veřejnosti je tato konference přesunuta do prostor Pastoračního střediska v Praze 6 - Dejvicích.

6. 11.

Mons. Karel Herbst SDB, titulární biskup siccesiánský, pomocný biskup pražský oslaví v tento den své 65 narozeniny.

9. 11.

Kardinál Miloslav Vlk bude v 11:00 celebrovat mši sv. k ukončení výmalby kostela sv. Jakuba ve Vojkově po 80 letech.

Biskup Karel Herbst bude v 15:00 v Praze na Vyšehradě v bazilice sv. Petra a Pavla celebrovat mši svatou při 1. výročí úmrtí sestry Akvinely, zakladatelky Domova svaté rodiny.

10. 11.

Česká křesťanská akademie pořádá v prostorách Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského od 20:00 přednášku dr. Vladimíra Petkeviče „E. Steinová (Terezie Benedikta od Kříže) – 10. výročí svatořečení“.

10.–11. 11.

Biskup Václav Malý jako člen rady Iustitia et Pax podnikne studijní návštěvu Kosova.

11. 11.

Kardinál Miloslav Vlk bude koncelebrovat mši sv. v 18:00 na závěr roku oslav 700 let od založení katedrály sv. Ducha v Hradci Králové.

12. 11.

Přednáška z cyklu Ženská spiritualita: Stupně víry – rozdílná či společná cesta žen a mužů se uskuteční ve středu 12. 11. 2008 od 18:00, promluví P. Dr. Vojtěch Eliáš, pedagog Katolické teologické fakulty UK. Místem konání akce je budova KTF, Thákurova 3, Praha 6, I. patro, učebna P3.

13. 11.

Mše svatá ke cti sv. Anežky České se koná v 18:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a bude ji sloužit P. Ondřej Pávek. Sv. Anežka byla českou světicí, řeholnicí, představenou kláštera na Františku a zakladatelkou jediného původem českého řádu – křížovníků s červenou hvězdou. Narodila se kolem roku 1208 jako dcera krále Přemysla Otakara I.  a zemřela roku 1282.

Večer se sv. Augustinem je název duchovního setkání, které se uskuteční v klášteře sv. Tomáše ve čtvrtek 13. 11. v 19:30. Akce je spojena s projektem nazvaným Sv. Augustin: člověk s nepokojným srdcem.

Letos již po sedmé pořádá žižkovská charita charitativní akci „Strom splněných přání“. Předvánoční příprava dárků pro opuštěné děti i dospělé bude z iniciativy Farní charity Žižkov zahájena 13.11.

14.-16. 11.

Ve dnech 14.-16. listopadu 2008 se v Pastoračním středisku v Praze uskuteční již tradiční rekolekce s polským jezuitou Józefem Augustynem, tentokrát na téma: Život člověka je zápas. Program bude zahájen 14. 11. v 18:00 slavením eucharistie a zakončen v neděli 16. 11. v dopoledních hodinách.

16. 11.

Kardinál Miloslav Vlk bude 9:00 celebrovat mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice Dobříš při uvedení P. Němečka do funkce faráře.

Den Bible, který se slaví každý rok na neděli před slavností Ježíše Krista Krále.

22. 11.

Kardinál Miloslav Vlk, biskup Karel Herbst a biskup Václav Malý se v 10:00 zúčastní biskupského svěcení Mons. Jana Baxanta v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

Na svátek sv. Cecílie (cca 200, Řím - 22. listopadu 230?, Řím) patronky duchovní hudby, muzikantů (varhaníků), zpěváků, básníků, řemeslníků zhotovujících hudební nástroje a slepců požehná v 18:00 při mši svaté kardinál Miloslav Vlk nové varhany ve Strašnicích.

Na svátek Památky Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, kdy slavíme Světový den mnišství, bude biskup Karel Herbst sloužit v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově mši svatou se zasvěcením.

23. 11.

V 9:30 bude kardinál Miloslav Vlk celebrovat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši sv. na svátek Ježíše Krista Krále. Slavnost Ježíše Krista Krále je dnem římskokatolického liturgického kalendáře, který připadá na poslední, tedy 34. neděli v liturgickém mezidobí.

25. 11.

Roku 1888 byl na Vinohradech položen základní kámen ke kostelu sv. Ludmily.

27. 11.

V refektáři augustiniánského kláštera v Praze 1 Josefská ulice 8 proběhne v 19:30 panelová diskuze „Křesťané a Židé dnes“ za účasti PhDr. Leo Pavláta, spisovatele, diplomata a novináře, ředitele Židovského muzea v Praze, Adama Borziče, předsedy Společnosti Křesťanů a Židů a P.Juana Provecha, OSA administrátora římskokatolické farnosti u sv.Tomáše v Praze, misionáře a člena České provincie řádu svatého Augustina.

28. 11.

Arcibiskupství pražské pořádá od 18:00 „Hommage na Père Noëla Choux a Imago“. V rámci večera bude oceněna práce zakladatele společnosti Imago, bude promítnuto jedno z jeho děl a pronesena přednáška na téma duchovní roviny animovaného filmu.

28.-30.11.

Arcibiskupský seminář pořádá víkendové setkání pro mladé muže, kteří hledají své životní povolání, kladou si otázky o budoucnosti svého života, nebo je jen zajímá, jak se žije v semináři.

29. 11.

Letos uplyne 630 let od úmrtí Karla IV. (1378), římského císaře a českého krále. Při této příležitosti bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužena mše svatá. Také na Karlštejně bude připomenuto mší svatou výročí úmrtí zakladatele univerzity, autora václavské legendy "Historia nova de sancto Wenceslao", vlastního životopisu "Vita Caroli" a iniciátora mnoha děl z oboru práva, historie, hagiografie a morálky.

29. 11.

Roku 1858 se narodil František Xaver Dvořák, katolický kněz a teolog, básník, v r. 1884 kaplan u Nejsvětější Trojice na Novém Městě pražském, od roku 1885 katecheta na Vyšší dívčí škole v Praze. Představitel hnutí "Katolické moderny", spoluzakladatel "Jednoty katolického duchovenstva". Autor "Mravouky katolické", "Stručné apologetiky katolické", následovaly sbírky "Meditace", "Modlitby básníkovy," "Sursum corda" a dalších děl.

Roku 1923 zemřel Karel Dostál-Lutinov, katolický kněz, básník a překladatel. Byl redaktorem literárního časopisu „Archa“ a autorem básnických sbírek „Království Boží na zemi“ a „Písně tvorů“. (ap)

30. 10. 2008