Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Významné události a výročí v roce 2009

1. 1.

Od roku 1967 připadá na Nový rok Světový den modliteb za mír, který zavedl papež Pavel VI.

V 9.30 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Slavnost Matky Boží Panny Marie

4. 1.

Požehnání Tříkrálovým koledníkům - ve 14.30 hodin v Sále kardinála Berana na Arcibiskupství pražském. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskutečňuje již podeváté.

6. 1.

V 18.00 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Slavnost Zjevení Páně

Světový den dětských misií

13. 1.

XCV. Světový den migrantů a uprchlíků

14. 1.

Roku 1092 zemřel první český král, zakladatel olomouckého biskupství a Vyšehradské kapituly Vratislav II.

18. 1.

Dne 18. ledna 1409 byl Václavem IV. vydán Dekret kutnohorský, který změnil poměr hlasů na pražském vysokém učení ve prospěch Čechů. Arcibiskupem pražským a kancléřem univerzity byl v té době Zbyněk Zajíc z Hasenburka.

18. - 25. 1.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

19. 1.

Dne 19. ledna 1969 zemřel student Filosofické fakulty Karlovy univerzity Jan Palach, který na protest proti okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy spáchal 16. ledna 1969 sebevraždu.

31. 1.

V sobotu 31. ledna se uskuteční setkání řeholníků a řeholnic pražské arcidiecéze. V 10.00 hodin bude kardinál Miloslav Vlk předsedat v Praze na Strahově slavení mše svaté ze Svátku Uvedení Páně do chrámu.

2. 2.

V 18.00 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Svátek Uvedení Páně do chrámu

11. 2.

Na 11. únor připadá v církevním kalendáři památka Panny Marie Lurdské, tento ten je tradičně také Světovým dnem nemocných. Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk plánuje i letos návštěvu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

25. 2.

V 18.00 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Popeleční středa

Dne 25. února 1948 se komunisté chopili moci a naši zemi obklopily mravní a duchovní temnoty. Zdání sociální spravedlnosti, které se komunisté pokoušeli budit, mělo zahalovat otřesnou pravdu o tisících nevinných lidí, kteří po zmanipulovaných procesech skončili v kriminálech a pracovních táborech.

5. 3

Roku 1849 zemřel 5. března arcibiskup Alois Josef Schrenk.

8. 3.

Slavnostní nešpory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterým bude předsedat kardinál Miloslav Vlk, ukončí 8. března 2009 výstavu Svatý Václav – ochránce České země.

19. 3.

Dne 19. března si připomeneme 280 let od kanonizace sv. Jana Nepomuckého v roce 1729.

25. 3

V 18.00 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Slavnost Zvěstování Páně

9. 4.

V 9.00 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Zelený čtvrtek,

V 18.00 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Missa Chrismatis, Zelený čtvrtek, Mše na památku Večeře Páně

10. 4.

V 18.00 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Velký pátek, Památka Umučení Páně

11. 4.

Ve 20.30 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Velikonoční vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

12. 4.

V 9.30 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

23. 4.

V 18. 00 hodin – Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Titulární slavnost sv. Vojtěcha

Roku 1929 byla 23. dubna vysvěcena papežská kolej Nepomucenum.

1. 5.

2004 - ČR se stala členem Evropské unie a spolu s ní dalších devět zemí - Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko a řecká část Kypru.

7. 5.

Uložení ostatků Karla Hynka Máchy na Vyšehradě dne 7. května 1939 bylo nejen pietou velkému básníkovi, ale také mohutnou manifestací národní hrdosti a odporu proti okupaci Československa. I další významné protiokupační aktivity byly spojeny s církví.

9. 5.

Arcidiecézní pouť za duchovní povolání - Příbram, Svatá Hora

12. 5.

Roku 1929 byla 12. května (pro veřejnost 28. září) vysvěcena dokončená stavba katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

V 18.00 hodin - Slavnost posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

16. 5.

V 18.00 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Svátek sv. Jana Nepomuckého

Jezuitský řád pořádá každoročně celodenní kulturní akci ke cti sv. Jana Nepomuckého na Karlově náměstí. Úmyslem je oživit každoroční svatojánské poutě v Praze pro širokou veřejnost.

17. 5.

Dne 17. května 1969 zemřel kardinál Josef Beran, arcibiskup pražský. U příležitosti tohoto jubilea připravuje Arcibiskupství pražské akce, které připomenou tuto významnou osobnost nedávných dějin.

21. 5.

V 18.00 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Slavnost Nanebevstoupení Páně

30. 5.

V 18.00 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Svatodušní vigilie

31. 5.

V 9.30 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Slavnost Seslání Ducha Svatého (udílení svátosti biřmování)

Světový den sdělovacích prostředků - papež Benedikt XVI. zvolil pro XLIII. Světový den sdělovacích prostředků roku 2009: "Nové technologie, nové vztahy. Podpora kultury úcty, dialogu a přátelství."

6. 6.

Arcidiecézní pouť rodin na Svatou Horu u Příbrami.

9. 6.

Roku 1949 zorganizoval v Praze komunistický režim s pomocí některých kněží a laiků kolaborantskou a rozkolnickou Katolickou akci.

11. 6.

V 17.00 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Slavnost Těla a Krve Páně (s eucharistickým procesím).

15. 6.

V 18.00 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Titulární slavnost sv. Víta

19. 6.

V 18.00 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Neděle 19. června se stala mezníkem v dějinách katolické církve v komunistickém Československu. V pražské katedrále se kardinál Beran pokusil přečíst tzv. božítělový pastýřský list. Přerušila jej provokace Státní bezpečnosti, po níž byl kardinál Beran internován. StB obsadila pražskou konzistoř a rezidenci kardinála postavila pod přísný dohled.

20. 6.

V 10.00 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Kněžské svěcení

21. 6.

V 9.00 hodin - Příbram, Svatá Hora - Poutní slavnost – 277. výročí korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské

26. 6.

Roku 1089 zemřel pražský biskup Jaromír – Gebhard, jeden se synů přemyslovského knížete Břetislava.

28. 6.

28. června roku 1949 v dekretu platném pro celou církev Svaté officium zakázalo katolíkům členství v komunistických stranách, protože hlásají protikřesťanské a ateistické názory.

29. 6. 2009

V 17.00 hodin - Bazilika sv. Petra a Pavla, Vyšehrad - ukončení Jubilejního roku sv. Pavla, který vyhlásil papež Benedikt XVI. od při příležitosti 2000. výročí narození Pavla z Tarsu

4. 7.

Svátek sv. Prokopa – Sázava Černé Budy - kněžská pouť

5. 7.

V 10.00 hodin - Velehrad - Den slovanských věrozvěstů, Národní cyrilometodějská pouť

9. 7.

Dne 9. července 1609 byla Rudolfem II., pod tlakem českých stavů, vydána listina (později nazývána „Rudolfův Majestát“), která potvrzovala svobodu vyznání v českých zemích a zároveň potvrzovala Českou konfesi. Platnost Majestátu zrušil v roce 1620 císař Ferdinand II.

26. 7.

V 8.30 a v 10.30 hodin - Sudějov - Poutní slavnost sv. Anny 

30. 7.

Roku 1419 vedl radikální husitský kněz Jan Želivský ozbrojenou demonstraci od pražského kostela Panny Marie Sněžné přes kostel sv. Štěpána k Novoměstské radnici. Demonstrace vyvrcholila tzv. první pražskou defenestrací, která byla začátkem husitských bouří..

31. 7.

Roku 1179 zemřel pražský biskup Bedřich.

6. 8.

Roku 1249 byl vypálen biskupský dvůr na Malé Straně.

8. 8.

Roku 1139 zemřel pražský biskup Jan I.

15. 8.

V 11.00 hodin - Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Stará Boleslav – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

19. 8.

Roku 1619 generální sněm zemí koruny české sesadil krále Ferdinanda II. a novým králem zvolil 26. července kurfiřta rýnské Falce Fridricha V. V důsledku událostí, které následovaly, byl chrám sv. Víta proměněn v kalvínskou modlitebnu.

25. 8.

Dne 25. srpna si připomeneme 970 let od přenesení ostatků sv. Vojtěcha, jeho bratra Radima a sv. Pěti bratří do Prahy, které se událo v roce 1039.

17. 9.

Roku 1609 zemřel pražský rabín Jehuda ben Becalel, zvaný rabi Löw či Maharal.

17. září roku 1949 byl Kajetán Matoušek neveřejně vysvěcen na pražského světícího biskupa.

26. – 27. 9.

Ve dnech 26.-27. září  se bude konat Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi.

28.9.

28. září v 10.00 hodin - Stará Boleslav - Národní svatováclavská pouť

28. září v 7.00 a 18.00 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Titulární slavnost sv. Václava

Začátek října

Veni sancte – slavnostní zahájení akademického roku

14. 10.

Dne 14. října 1949 komunistický parlament přijal tzv. zákon o hmotném zabezpečení církví státem. Církve byly zbaveny svobodné činnosti a podřízeny státní kontrole. Žádný kněz bez státního souhlasu nemohl vykonávat své povolání.

18. 10.

V 9.30 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Svátek sv. Lukáše, Pouť lékařů a zdravotníků

24. 10

Roku 1919 navázalo Československo a Vatikán oficiální styky.

11. 11.

Dne 11. listopadu 1939 byl při protinacistické demonstraci zabit student Lékařské fakulty Karlovy univerzity Jan Opletal. Pohřbu se 15. listopadu zúčastnily tisíce studentů a jejich setkání přerostlo v další protinacistickou demonstraci, jejímž důsledkem bylo zavření všech českých univerzit a kolejí. Více než tisíc studentů bylo posláno do koncentračního tábora, devět studentů bylo 17. listopadu popraveno. 17. listopad byl Mezinárodní unií studentů vyhlášen Světovým dnem studentstva.

12. 11.

Dne 12. listopadu si připomeneme 20 let od kanonizace sv. Anežky České. Za svatou prohlásil Jan Pavel II. blahoslavenou Anežku Českou, dceru krále Přemysla Otakara I., sestru krále Václava I., zakladatelku špitálu, dvojklášteří Na Františku a jediného českého řádu křížovníků s červenou hvězdou, roku 1989.

13. 11.

V 18.00 hodin - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Památka sv. Anežky České

17. 11.

Letos uplyne 20 let od studentské demonstrace na Národní třídě, která pro nás symbolizuje Sametovou revoluci a pád železné opony v Evropě.

21. 11.

Světový den mnišství (ap)

08. 01. 2009