Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Z jednání liturgické komise

Diecézní Liturgická komise je poradním orgánem biskupa v otázkách liturgické hudby, architektury liturgického prostoru a liturgie vůbec. Pražská arcidiecéze a plzeňská diecéze se již před lety rozhodly vytvořit liturgickou komisi společnou, která zasedá zpravidla dvakrát ročně, jednou v Praze a jednou v Plzni pod předsednictvím diecézních biskupů.

Jarní zasedání komise se uskutečnilo 4. dubna v Plzni. Pan kardinál na něm informoval členy komise o iniciativě pražského arcibiskupství připravit sérii pastoračních směrnic pro různé typy a formy slavení bohoslužeb a udělování svátostí v pražské arcidiecézi, které by postavily jednotnější ideál před doposud velmi různorodou a někdy i nevyhovující praxi. Vyslechl poté připomínky členů komise k jedné z nich – konkrétně ke směrnici pro bohoslužby s dětmi.

Komise posoudila návrh liturgického prostoru, který vzniká rekonstrukcí arcibiskupské seminární kaple v Praze-Dejvicích. Návrh arch. Synka byl shledán velmi zdařilým a s drobnými změnami jej komise doporučila diecéznímu biskupovi ke schválení.

Přestože obě diecéze si v oblasti liturgické hudby uchovávají svá specifika, funguje mezi nimi na tomto poli vynikající spolupráce a vzájemná informovanost. Komise přijala informaci o vydání a příznivém přijetí liturgické příručky pro chrámové muzikanty pražské arcidiecéze a plzeňské diecéze „Rukověť nejen pro varhaníky“, kterou v průběhu posledních dvou let připravovala (příručka je dosud k dispozici na vrátnici arcibiskupství). Účastníci zasedání pak uvažovali o možnostech rozšířit zkušenosti z této interdiecézní spolupráce mezi chrámovými hudebníky a liturgiky i v širším měřítku. V následujícím období se hudebníci zasedající v komisi budou věnovat problematice zhudebňování žalmů a kantik pro české zpívané nešpory.

Na závěr jednání se komise vrátila k hledání možností, jakým způsobem by bylo možné užívat pro liturgii v Komunitním centru Matky Terezy píšťalové varhany. Ukázalo se, že je prakticky nemožné umístit zde dodatečně takový nástroj, který by prostoru akusticky odpovídal, vyhovoval z hlediska architektury a mohl sloužit jak nedělnímu, tak všednodennímu liturgickému provozu. Architekti, hudebníci i biskupové shodně zdůraznili, že na píšťalové varhany v nově budovaných kostelích je nutno pamatovat již při zadání projektu.

Jiří Kub, sekretář Interdiecézní liturgické komise

22. 04. 2008