Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Začíná cyklus postních kázání

Cyklus postních kázání, které pořádá farnost při pražské katedrále a akademická kapitula u kostela Všech svatých, se bude věnovat starozákonním předobrazům Mesiáše, jak se objevují v tzn. Zpěvech o Hospodinově služebníkovi v knize proroka Izajáše. Cyklus kázání pronesou biblisté Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy dr. Jaroslav Brož a doc. Josef Hřebík. Jednotlivá témata jsou: čtvrtek 1. 3. 19:30 - Hle, můj služebník (Izajáš 42), čtvrtek 8. 3. 19:30 - Hospodin mě ukoval v zaostřený šíp (Izajáš 49), čtvrtek 15. 3. 19:30 - Já se nezdráhal, necouvl nazpět (Izajáš 50), čtvrtek 22. 3. 19:30 - On se obtížil se našimi bolestmi (Izajáš 52), čtvrtek 29. 3. 19:30 - Spravedlivý služebník ospravedlní mnohé (Izajáš 53).

Velikonočním svátkům předcházelo už v židovském světě několik dní postní praxe. V křesťanském prostředí se pak krátká postní příprava záhy rozvinula do podoby velké čtyřicetidenní postní doby. Quadragesima, jak se jí začalo říkat, sloužila k usilovné přípravě církve na velikonoční slavení Kristovy smrti a vzkříšení, na křest katechumenů i na smíření kajícníků s Bohem a s církví. Častěji než v ostatních dnech roku byla svolávána shromáždění církevní obce. Křesťané se scházeli k modlitbám, ke čtení Písma svatého a k vyučování ve víře. I když si v pozdějších staletích ne všechny uvedené prvky uchovaly stejnou vážnost, jedna charakteristika postní doby zůstala konstantou: intenzivnější život modlitby, častější shromáždění církve a zvěstování evangelia. (Jan Kotas, Aleš Pištora)

28. 02. 2012