Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Závěrečné poselství XII. generálního shromáždění Synody biskupů

Poselství je určeno všem věřícím a předkládá "duchovní cestu", rozdělenou do čtyř etap, které odpovídají jednotlivým kapitolám.

První kapitola, nazvaná "Hlas slova: zjevení", ukazuje na základě textů Starého i Nového zákona, že stvoření vzniká ze slova, které "přemáhá nicotu a stvoří bytí." Tento hlas pak sestupuje na stránky Písma svatého, které nyní čteme v církvi pod vedením Ducha Svatého.

Ve druhé kapitole, "Tvář slova: Ježíš Kristus", se hovoří o Kristu jako o věrném obrazu Boha ("Slovo, které je u Boha a které je Bůh"), ale také jako o Ježíši z Nazareta, který žije na určitém místě, mluví místním jazykem a má všechny rysy židovského lidu a jeho kultury. Prožívá namáhavý lidský život až po smrt, ale oslavený vstává z mrtvých a žije na věky. Zdůrazňuje se zde také nutnost propojení duchovní a teologické tradice, aby nebyla narušena božská a lidská jednota Ježíše Krista a Písma.

Třetí kapitola je nazvaná "Dům slova: církev". Církev je nesena čtyřmi pomyslnými sloupy, jak je uvedeno ve Skutcích apoštolů (2,42). Je to učení, tedy čtení a porozumění Bibli při hlásání všem, při katechezi, homilii, v prohlášení, které by zasáhlo mysl a srdce. Pak je to lámání chleba, tedy eucharistie, pramen a vrchol života a poslání církve. Třetím sloupem jsou modlitby skrze "žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně" (Kol 3,16). A na závěr je to bratrské společenství. V domě slova Božího se setkáváme také s bratry a sestrami jiných církví a církevních společenství, kteří – ač odděleně – žijí reálnou jednotu, byť ne plnou, skrze úctu a lásku k božskému slovu.

Čtvrtá kapitola s názvem "Cesty slova: misie – poslání" pojednává o cestě, na kterou se vydává Boží slovo: "Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal... a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech" (Mt 28,19-20; 10,27). Slovo Boží musí procházet cestami světa, musí vstoupit do rodin, aby je rodiče a děti četli a s jeho pomocí se modlili. Písmo svaté musí vstoupit také do škol a do kulturního prostředí, protože bylo po staletí hlavním zdrojem inspirace umění, literatury, hudby, myšlení a obecné etiky. Na cestách světa se často setkáváme s muži a ženami jiných náboženství, kteří poslouchají a věrně uskutečňují předpisy svých posvátných knih a mohou s námi budovat svět míru a světla, protože Bůh chce, aby "se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy" (1 Tim 2,4).

Poselství končí výzvou: "Vytvořme nyní ticho, abychom účinně vyslechli Pánovo slovo, a zachovejme ticho poté, co Pánovo slovo vyslechneme, aby v nás nadále přebývalo, žilo a promlouvalo. Nechme ho zaznít na počátku našeho dne, aby první slovo měl Bůh, a nechme je, aby se v nás ozývalo večer, aby Bohu patřilo i slovo poslední."

Převzato z TS ČBK.

Poselství.pdf (dokument Adobe PDF)Poselství biskupské synody.pdf

01. 11. 2008