Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zemřel Mons. Miroslav Vágner

Miroslav Vágner se narodil 5. července 1927 v Praze. Po gymnáziu studoval teologickou fakultu. Kněžské svěcení přijal 23. prosince 1950. Působil poté jako farní vikář v mnoha pražských farnostech. V padesátých letech na Spořilově a v Holešovicích, ale také u Matky Boží před Týnem, u Nejsvětějšího Srdce Páně či u sv. Ignáce. V roce 1984 se stal farářem u sv. Jiljí. Jako farář se opět na nějaký čas vrátil do farnosti u kostela Matky Boží před Týnem a nakonec byl farářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

P. Miroslav Vágner odmítl v době komunistického režimu jakékoli vyznamenání nebo ocenění, která by si komunistická moc mohla vyložit jako možný nástroj pro nátlak. Až po roce 1989 zastával kromě svého pedagogického působení na Katolické teologické fakultě UK také řadu funkcí v rámci arcidiecéze. V devadesátých letech byl členem sboru poradců, do roku 2008 členem kněžské rady. Byl vikářem I. pražského vikariátu a soudním notářem interdiecézního soudu. Od roku 2001 působil jako notář kurie.

V roce 2008 byl P. Vágnerovi v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na žádost kardinála Miloslava Vlka udělen titul „prelát Jeho Svatosti“. Papež Benedikt XVI. tímto způsobem ocenil dlouholetou pastorační činnost vykonávanou s velkou obětavostí, láskou a hlubokým porozuměním pro potřeby věřících. V souvislosti s vyhlášením Desetiletí duchovní obnovy zahájil v době komunismu adoraci v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, která přerostla v pravidelnou adoraci, navštěvovanou hojně též katolickými disidenty. Do té doby, než mu v tom zabránila nemoc, aktivně působil v duchovní správě. (ap)

Úmrtní oznámení (dokument MS Word)Úmrtní oznámení

Vzpomínka na Mons. Vágnera (TV Praha 11)

20. 04. 2010