Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Změna ve vedení diecéze

Biskupský vikář pro pastoraci

Mgr. Ing. Michal Němeček v této funkci vystřídá Mons. doc. Ing. Aleše Opatrného, Th.D., který působil jako biskupský vikář pro pastoraci od 1. října 1995 a jehož ustanovení na dobu určitou skončilo k 31.12.2011. Arcibiskup pražský vyslovil Mons. Opatrnému poděkování za dlouholetou službu, kterou vykonával s velkou obětavostí a nasazením a popřál mu hodně sil a požehnání pro jeho další působení v duchovní službě, a to především při Katolické teologické fakultě UK a při vyšehradské kapitule.

Mgr. Ing. Michal Němeček se narodil roku 1971 v Praze. Vystudoval strojní fakultu ČVUT a Katolickou teologickou fakultu UK. Po kněžském svěcení v roce 2002 působil nejdříve jako farní vikář v Berouně a okolních farnostech. Současně byl jmenován administrátorem farnosti Svatý Jan pod Skalou a ve zdejší Svatojánské koleji – vyšší odborné škole pedagogické působil nejprve jako spirituál, od září roku 2006 pak jako její kaplan. Od 1.7.2007 sloužil jako administrátor farnosti Dobříš a po složení farářských zkoušek jako farář této farnosti. Arcibiskup pražský jmenoval Michala Němečka od 1.7.2011 ředitelem pastoračního střediska a rektorem in spiritualibus duchovní správy u sv. Vojtěch v Praze – Dejvicích. Michal Němeček je členem kněžské rady.

Biskupskému vikáři přísluší stejná výkonná moc pro určené záležitosti jako generálnímu vikáři. Je též statutárním orgánem Arcibiskupství pražského a členem biskupské rady. Je povinen předávat arcibiskupovi zprávy o hlavních záležitostech

Generální vikář

Mons. Michael Slavík, Th.D., se narodil roku 1955 v Českém Brodě. Po maturitě na tamním gymnáziu a po absolvování základní vojenské služby studoval bohosloveckou fakultu a 28. června 1981 přijal kněžské svěcení. V roce 1996 obhájil disertační práci. Působil ve venkovské i velkoměstské pastoraci a zastával funkci soudce Interdiecézního soudu v Praze. V roce 1995 byl povolán ke službě spirituála a posléze rektora semináře. Od roku 2000 působí jako generální vikář Arcidiecéze pražské. S pražským arcibiskupem kardinálem Vlkem spolupracoval na vybudování úřadu arcidiecézní kurie a dále se podílí na jeho řízení. Od roku 2003 do června roku 2010 byl děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Je členem kněžské rady a sboru poradců. V listopadu roku 2010 byl Michaelu Slavíkovi udělen titul „prelát Jeho Svatosti“.

Generálnímu vikáři přísluší zástupná výkonná moc, jaká náleží arcibiskupovi. Je též statutárním orgánem Arcibiskupství pražského a moderátorem kurie. Pro řízení a koordinaci správních záležitostí arcibiskupství svolává a řídí porady podřízených odborů kurie. Je členem biskupské rady. Je povinen předávat arcibiskupovi zprávu o hlavních záležitostech, které kurie vyřizuje.

30. 12. 2011