Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Zřízení Metropolitního církevního soudu

K témuž dni současně zaniká Interdiecézní církevní soud České církevní provincie, který byl v roce 1982 zřízen dekretem arcibiskupa pražského a ordinářů diecéze litoměřické, královéhradecké a českobudějovické.

Metropolitní soud bude projednávat sporné a administrativní záležitosti osobního stavu věřících římskokatolického obřadu arcidiecéze pražské a dočasně též i ty záležitosti, které by jinak příslušely litoměřickému a českobudějovickému diecéznímu soudu a soudu apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve. Odvolacím soudem pro Metropolitní soud je Interdiecézní soud Moravské církevní provincie v Olomouci a Metropolitní soud je druhou instancí pro rozhodnutí Interdiecézního soudu v Olomouci. V roce 2011 se Metropolitní soud stane odvolacím soudem pro současně zřízené diecézní soudy v Hradci Králové a v Plzni.

Do Metropolitního soudu jmenoval na pětileté období pražský arcibiskup kardinál Vlk příslušné funkcionáře. Kromě soudního vikáře, kterým se stal P. prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc. O.Præm, to je také jeho zástupce a dále soudci, vyšetřující, ochránce spravedlnosti, obhájci svazku, notáři a advokáti.

Církevní soudy rozhodují: a) právní záležitosti, které se týkají věcí duchovních a věcí s nimi spojených (sporné řízení), b) ve věcech porušování církevních zákonů (trestní řízení), c) spory vzniklé na základě výkonu správní moci (správní řízení).

Církevní soudy se řídí kanonickým právem obsahujícím normy práva božského (tyto normy ovšem obsahuje, byť je takto neoznačuje, i sekulární zákonodárství, jedná se typicky např. o ochranu života a zdraví, lidské důstojnosti)  a práva církevního. Úkolem kanonického práva je udržení pořádku v životě a činnosti církve a nasměrování jednotlivců i celé církve na věčnou spásu. Normy kanonického práva upravují hierarchické uspořádání církve, předpoklady a podmínky pro udělování svátostí, práva a povinnosti jednotlivých katolických křesťanů a způsob řešení sporů v církvi. (ap)

01. 07. 2009