Vyhledávání Menu

Katechetické středisko

Katechetické středisko ve službě arcidiecézi
Katechetický kurz 
AIK - Arcidiecézní informace pro katechety 
Kontakty


Oblastí působnosti našeho střediska je katechetická služba církve, jedna ze základních složek pastorace a evangelizace. Katecheze má za úkol stálou výchovu ve víře v křesťanském společenství u každého člověka. Zahrnuje tedy práci se všemi věkovými skupinami, a proto se věnujeme všem typům katechezí: pro rodiče s dětmi i děti samotné, mládež, dospělé i seniory a rovněž přípravám ke svátostem včetně katechumenátu. Ve věci katechezí se na katechetické středisko může obracet i široká veřejnost, kterou tato oblast činnosti církve zajímá, nebo věřící, kteří potřebují v této oblasti pomoci.


Potřebujete pomoci najít pro své dítě výuku náboženství nebo katechezi? Seznam aktivních farností najdete na naší stránce Hledám náboženství.

 

 

 


24961

Katechetické středisko ve službě arcidiecézi

Našimi klienty jsou především laici pověření katechetickou službou – katecheté, kněží, jáhni, ale i studenti teologie nebo další osoby, které konají v rámci církve různé pastorační nebo obecně evangelizační aktivity. Velmi často se věnujeme i podpoře rodičů při křesťanské výchově jejich dětí. V arcidiecézi proto vykonáváme pro tyto naše klienty dvě hlavní role:

24962

Katechetický kurz

Katechetické středisko mimo jiné organizuje pravidelný katechetický kurz. Smyslem kurzu je základní ucelená formace laiků, kteří budou sloužit ve farnostech jako katecheté dětí školního věku, mládeže i dospělých.  Kurz je určen primárně osobnostně a duchovně zralým římskokatolickým laikům, kteří mají předpoklady ke katechetické službě a jejich duchovní správci u nich rozeznávají znaky povolání k této službě. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Arcibiskupství pražského o absolvování kurzu. Obsah kurzu: Víra katolické církve (studium Katechismu katolické církve - Krédo, morálka, svátosti a liturgie) Život církve – život křesťana (církev, společenství, svědectví, charita, posvěcování, osobní povolání, stav…) Úvod do dějin církve; Úvod do duchovního života (spiritualita) Základy biblistiky; Úvod do modlitby a četby Božího slova Katechetika, Základy pedagogiky a psychologie, Metody katecheze a náboženské výchovy, Katechetické praxe.

Předpoklady k přijetí 

  • Doporučení duchovního správce
  • Plné společenství s katolickou církví (včetně svátostné praxe)
  • Přijetí všech iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie)
  • Základní náboženské znalosti (cca na úrovni KKC)
  • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, studijní předpoklady
  • Předpoklady ke katechetické službě (osobnostní a křesťanská zralost, dobrá pověst, pedagogické schopnosti; povolání ke katechetické službě). 


Konání: V sobotu zpravidla 1x za 14 dní od 8:30 do 15:30 hod. v Biskupském salónku Arcibiskupského semináře (přízemí vpravo), Thákurova 3, Praha 6 - Dejvice (sídlo KTF UK nedaleko stanice metra trasy A - Dejvická).  Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je docházka s min. 75% účastí, splnění všech zadaných praxí a úkolů, úspěšné složení předepsaných zkoušek a zakončení složením závěrečné zkouškou.

V současné době Katechetický kurz probíhá - další možnost přihlašování bude na jaře 2018.

Rozvrh Katechetického kurzu - Studijní materiály Katechetického kurzu 
 


AIK - Arcidiecézní informace pro katechety

Katechetické středisko vydává každý měsíc informační zpravodaj pro katechety, který obsahuje informace o pořádaných akcích, různých nabídkách, najdete v něm pravidelné rubriky přinášející praktické podněty, doplněn bývá rovněž nabídkou pomůcek či dalšími přílohami. Během každého školního roku vychází 11 čísel. Katecheté s platnou kanonickou misí získávají zpravodaj AIK automaticky a bezplatně na náklady svých farností v případě, že jej dostávají v jiné než elektronické podobě. Ostatní zájemci o odběr zpravodaje si mohou objednat AIK zdarma v elektronické verzi, v případě odběru "papírové" verze činí příspěvek na jeden ročník 120,- Kč.

AIK, prosím, objednávejte na adrese jerabkova@apha.cz.

Archiv starších čísel

 

Kontakty 

ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D. (724 588 513, lenka.jerabkova@apha.cz) - vedoucí střediska
Koordinace práce střediska, konzultace, administrativa včetně evidence katechetů, příprava programů a materiálů, výpůjčková služba knihovny, informační činnost střediska - redakce měsíčníku pro katechety AIK, webových stránek a facebookového profilu Katechetického střediska, garant a koordinátor Katechetického kurzu a návazné katechetické formace, spolupráce na mezidiecézních projektech.

Mgr. David Žofák (603 894 989, david.zofak@apha.cz)
Kontakty s farnostmi a jejich katechety, vytváření programů pro školy realizované ve farnostech, konzultace, tvorba materiálů pro farní katechezi, překlady cizojazyčných materiálů, spolupráce na mezidiecézních projektech.

Madla Chadimová (jarmila.chadimova@apha.cz)
Organizátor Katechetického kurzu, výtvarná spolupráce na přípravě katechetických pomůcek.

Naše středisko najdete na adrese:
Pastorační středisko AP - Katechetické středisko
Thákurova 3
160 00 Praha 6
Tel: 220 181 317


Návštěvní hodiny:
St: 14:00 - 17:00
Čt: 10:00 - 12:00 
Návštěvy v jiné dny a hodiny si, prosím, domlouvejte telefonicky či e-mailem předem. Na Facebooku nás najdete jako Katechetické středisko AP


Přehled služeb a nabídek Katechetického střediska

 

 

 

27. 09. 2016