Vyhledávání Menu

Lesní správa

60355

Současnost Polesí Blatno Lesní výroba
Poslání a cíle Polesí Rožmitál Obchod se dřevem
Historie Polesí Týn nad Vltavou Myslivost
Základní kontakty Polesí Vysočina Dotace
Ústředí Polesí Dolní Břežany Veřejný zájem
Aktuality Polesí Spálené Poříčí
Fotogalerie Polesí Praha
Volná místa Polesí Nejdek

současnost

61178Lesy jsou tradiční součástí hospodářské základny církve. V průběhu roku 2015 došlo k vrácení již většiny lesního majetku zabaveného státem v době komunistického režimu. Arcibiskupství pražské spravuje své lesy přímo vlastní organizační složkou, Lesní správou. Dále obhospodařuje prostřednictvím pachtu lesy subjektů podřízených (kapituly a farnosti) i jiných (Náboženská matice). Lesní správa v současné době zajišťuje péči o cca 22 tis. ha lesa, dalších cca 6 tis. ha je dosud řešeno v restitučním procesu. Lesní správa se člení na ústředí, které zajišťuje ekonomickou a administrativní agendu prostřednictvím účetních a lesnických specialistů (odbyt, taxace, myslivost, dotace, ochrana přírody apod.), a na osm výše uvedených polesí, členěná na jednotlivé úseky k zajištění vlastního lesnického provozu a výroby. Celý tým tvoří zhruba 40 technickohospodářských pracovníků. Dále má arcibiskupství na některých polesích vlastní dělníky. Od rychlosti, s jakou stát vypořádá naše zbývající nároky, se odvíjí možnost dalšího náboru lesníků, resp. navázání smluv s obchodními partnery v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu.
Volná místa můžete sledovat zde, obchodní poptávku a nabídku naleznete zde.

poslání a cíle

61176Posláním Lesní správy je spravovat lesy Arcibiskupství pražského, jemu podřízených subjektů a dalších smluvně vázaných vlastníků lesa, udržet či zlepšit stav těchto lesů a podílet se na hospodářské činnosti arcibiskupství, jejímž smyslem je ekonomické zabezpečení života arcidiecéze, aby místní církev mohla konat svou různorodou službu lidem a vést je k osobnímu setkání s Bohem.
Cíle Lesní správy nijak nevybočují od toho, co je v českém lesnictví soustavně zdůrazňováno:
• hospodařit trvale udržitelně - zachovat a zvyšovat rozlohu a kondici lesů, předat další generaci les ve stejném nebo lepším stavu
• usilovat o vyvážený poměr ekonomického, sociálního a ekologického pilíře lesního hospodářství - zajistit hospodářskou soběstačnost majetku, dávat práci lidem (především místním), dbát na plnění mimoprodukčních funkcí lesa
• upřednostňovat přírodě blízké hospodaření - rozvíjet znalost přírodních procesů a efektivně ji promítat do konkrétních úkonů lesníka, využívat v maximální míře přirozenou obnovu, pro dosažení výnosů uplatňovat postupy s menšími vklady, posilovat druhovou, věkovou a prostorovou pestrost lesních porostů, volit technologie (nové i tradiční) podle charakteru stanoviště
• udržet pod kontrolou škodlivé činitele, zvládnout dopady změny klimatu
K tomu se organicky pojí ještě cíl vlastní církvi:
• rozpoznávat a ctít záměry Stvořitele
Strategií arcibiskupství k dosažení těchto cílů je vlastnicky orientovaný přístup (důraz na svobodu a zodpovědnost vlastníka), přímá správa bez zprostředkovatelských článků (vlastní obchod dřívím oddělený od dodávek prací a materiálu, úzký kontakt vlastníka lesa s dělníky) a konzervativní horizont hospodaření (odpovídající charakteru církevní organizace, bez tendencí koncentrovat výnosy v jedné generaci, funkčním období či době trvání smluvního vztahu). Arcibiskupství je připraveno spolupracovat s dalšími stranami (státní správa, místní samospráva, myslivost, věda a výzkum, návštěvníci z řad veřejnosti, ...) a brát v potaz jejich zájmy o les za předpokladu, že vzniklé vztahy jsou vzájemně prospěšné, nebo alespoň nemají negativní dopad na vlastníka.

historie

61177Co do výměry tvořily a tvoří lesy většinu hospodářského majetku arcibiskupství. Biskupství a později arcibiskupství pražské od 12. století postupně získalo - ať už jako dominikální, nebo rustikální majetek - velkostatky Rožmitál, Dolní Břežany, Onšov, Louňovice, Blatno, Červená Řečice, Nový Rychnov a Týn nad Vltavou. K tomu je nutné zmínit menší arcibiskupské statky (např. Sovínky) a majetek kapitul a farností pražské arcidiecéze (nejvýznamnější z nich je panství metropolitní kapituly ve Spáleném Poříčí). Původ majetku byl velmi pestrý (dar - Rožmitál, koupě - Týn nad Vltavou, směna - Blatno, odkaz - Louňovice, patronáty atd.), ale vždy mělo vlastnictví církve soukromoprávní povahu. Kontinuita vlastnictví a hospodaření byla narušena zejména husitskými válkami v 15. století a pozemkovými reformami a totalitními režimy ve 20. století. V dějinách arcibiskupských lesů se vystřídala celá řada lesnických osobností, z nichž lze uvést Ing. Gangloffa, Prof. Korfa, Ing. Pince nebo Ing. Šrámka. Od roku 2012 probíhá proces majetkového vyrovnání, jímž se majetek konfiskovaný komunisty částečně vrací do vlastnictví arcibiskupství a dalších církevních právnických osob (na obrázku ukázka špatného stavu řady navracených budov). Pro současnou Lesní správu je výzvou a ctí navázat (po násilném přerušení ve 20. století) na cennou tradici staleté lesní držby a na odkaz lesníků předchozích generací.

základní kontakty

Sídlo - korespondenční adresa (kam napsat):
Arcibiskupství pražské
Správa majetku – Lesní správa (vedoucí Ing. Milan Mochán)
Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1 – Hradčany

Pracoviště - kontaktní adresa (kam přijít):
Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice (3. patro, levé křídlo, vzadu)

Telefon: +420 220 181 721
E-mail: les@apha.cz
Web: www.apha.cz/les
IČ: 00445100, DIČ: CZ00445100 (jsme plátci DPH)
Statutární zástupce: Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., generální vikář

Podrobnější kontakty viz. ústředí Lesní správy a polesí, kontakty na jiné útvary arcibiskupství zde.


(Všechny fotografie v sekci Lesní správa pocházejí z archivu Arcibiskupství pražského.)

10. 05. 2016