Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Velikonoce ve svatovítské katedrále

KVĚTNÁ NEDĚLE – 24. března 2013

Na začátku slavení liturgie posvětí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v bazilice sv. Jiří v 10.00 hodin ratolesti (každý účastník obdrží palmovou ratolest). Liturgický průvod připomínající Pánův slavný vjezd do Jeruzaléma (pro lepší zpřítomnění tohoto tajemství dětem pojede v průvodu chlapec na oslíku) poté vyjde z baziliky do katedrály, kde bude pokračovat mešní bohoslužba, při které budou provedeny chorální pašije.

ZELENÝ ČTVRTEK – 28. března 2013

Missa chrismatis

Na tento den zve v duchu tradice církve kardinál Dominik Duka OP všechny kněze a jáhny, aby v liturgickém společenství, shromážděni kolem katedrálního oltáře, obnovili jednotu svého společenství a své závazky plynoucí z přijetí svěcení. Začátek bohoslužby je v 9.30 hodin.

Mše sv. na památku Poslední večeře Páně

Večerní mše sv. Zeleného čtvrtku bude slavena od 18.00 hodin obvyklým způsobem. Pražský arcibiskup během mše sv. umyje nohy dvanácti mužům. Na konci mše sv. doprovodí celé liturgické společenství v eucharistickém průvodu svého Mistra a Pána průvodem po hradním nádvoří do Getsemanské zahrady, která bude připravena v kostele Všech svatých. Po skončení obřadů proběhne v tomto kostele také půlhodinová společná adorace pod vedením katedrálního faráře. Kardinál Duka spolu s „apoštoly“ a koncelebranty povečeří v Arcibiskupském paláci ročního beránka. Kostel Všech svatých se uzavře ve 21.00 hodin.

VELKÝ PÁTEK – 29. března 2013

Ranní chvály a celodenní modlitba

Katedrální kapitula a kardinál Duka se budou ráno v 8.00 hodin modlit v katedrálním presbytáři zpívané ranní chvály Velkého pátku. Kněží arcidiecéze a všichni zájemci jsou srdečně zváni. Účastníci ranních chval se poté přesunou tichým průvodem do kostela Všech svatých, který zůstane otevřen do 17.55 hodin pro celodenní rozjímaní o utrpení Páně a přijetí svátosti smíření. Křížovou cestu povede v kostele Všech svatých katedrální farář v 15.00 hodin.

Památka umučení Páně

Obřadům, při kterých jsme spolu s celou Církví uváděni do tajemství utrpení a smrti Ježíše Krista, bude v katedrále od 18.00 hodin předsedat kardinál Duka. Během obřadů budou provedeny Janovy pašije Jiřího Strejce a vedle improperií a lidového zpěvu zazní také Saety, tradiční andaluské velkopáteční zpěvy. Herec Viktor Preis bude předčítat úryvky z díla Peri Pascha, které napsal kolem roku 170 po Kristu biskup Melitón ze Sard.

BÍLÁ SOBOTA – 30. března 2013

Ranní chvály a celodenní modlitba

Katedrální kapitula a kardinál Duka se budou ráno v 8.00 hodin modlit v katedrálním presbytáři zpívané ranní chvály Bílé soboty. Kněží arcidiecéze a všichni zájemci jsou srdečně zváni. Účastníci ranních chval se poté přesunou tichým průvodem do kostela Všech svatých, který zůstane otevřen veřejnosti pro celodenní rozjímaní u „božího hrobu“ a přijetí svátosti smíření. Zpovědní služba bude ukončena v 16.00 hodin.

Velikonoční vigilie

Liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí, bude v katedrále od 20.30 hodin předsedat kardinál Dominik Duka. Během obřadů slavených podle starobylé tradice zazní biblická čtení v hlavních světových jazycích a bude udělena svátost křtu a biřmování katechumenům.

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – 31. března 2013

Při dopolední pontifikální mši svaté sloužené kardinálem Dominikem Dukou od 10.00 hodin bude proveden pro připomínku křtu výkrop lidu křestní vodou. Mše svatá bude zakončena Apoštolským požehnáním, které kardinál Duka udělí jménem Římského velekněze. Během slavnostní mešní liturgie bude provedena novodobá premiéra mše Jana Dismase Zelenky „Missa paschalis“. Od 17.00 hodin povede biskup Václav Malý zpívané nešpory.

Přehled všech velikonočních bohoslužeb v pražských a mimopražských farnostech naleznete v elektronickém Katalogu pražské arcidiecéze. Údaje jsou průběžně aktualizovány. V Katalogu naleznete také kontakty na farnosti, aktuální údaje o pravidelných bohoslužbách a další informace týkající se pražské arcidiecéze. (Vojtěch Mátl, Aleš Pištora)

20. 03. 2013